بررسی اثر هیدروپرایمینگ بر ظهور گیاهچه در بذور ارقام آفتابگردان

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد شهر قدس

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده

به منظور بررسی اثر هیدروپرایمینگ بر خصوصیات گیاهچه در ارقام مختلف آفتابگردان در شرایط مزرعه، آزمایشی به صورت فاکتوریل با چهار تکرار در آزمایشگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس اجرا گردید. عوامل مورد بررسی شامل سطوح هیدروپرایمینگ (صفر، 4، 8 و 12 ساعت قرار دادن بذور در آب مقطر) و ارقام آفتابگردان (آذرگل، گلشید و گلدیس) بودند. نتایج نشان داد تاثیر هیدروپرایمینگ بر درصد جوانه زنی، وزن خشک گیاهچه، بنیه گیاهچه، متوسط زمان لازم برای جوانه زنی، ضریب سرعت جوانه زنی، متوسط جوانه زنی روزانه و سرعت جوانه زنی روزانه معنی دار بود. همچنین بین ارقام آفتابگردان از لحاظ صفات فوق اختلاف معنی داری مشاهده شد و مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی، وزن خشک گیاهچه، بنیه گیاهچه، ضریب سرعت جوانه زنی، متوسط جوانه زنی روزانه و سرعت جوانه زنی روزانه از رقم گلشید و بیشترین متوسط زمان لازم برای جوانه زنی از رقم گلدیس به دست آمد. اثر متقابل هیدروپرایمینگ و رقم بر وزن خشک گیاهچه، بنیه گیاهچه و متوسط جوانه زنی روزانه معنی دار بود و مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی، وزن خشک گیاهچه، متوسط زمان لازم برای جوانه زنی، ضریب سرعت جوانه زنی و متوسط جوانه زنی روزانه از رقم گلشید در شرایط هیدروپرایمینگ بعد از 12 ساعت به دست آمد و همچنین بیشترین بنیه گیاهچه و سرعت جوانه زنی روزانه از رقم گلشید در شرایط هیدروپرایمینگ بعد از 8 ساعت به دست آمد. نتایج این بررسی نشان داد که استفاده از هیدروپرایمینگ توانست بنیه گیاهچه در ارقام آفتابگردان را نسبت به شاهد افزایش دهد که می تواند راهکاری مناسب در جهت افزایش عملکرد محصولات زراعی باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

س

نویسندگان [English]

  • ن ت 1
  • ن ت 2
چکیده [English]

س