بررسی اثرات تنش خشکی بر برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت و پرولین در سورگوم

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

به منظور ارزیابی اثر تنش خشکی بر تجمع آنزیم های آنتی اکسیدانت و پرولین در سورگوم علوفه ایی، آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در منطقه شهر قدس به اجرا درآمد، دراین آزمایش 4 رقم ژنوتیپ سورگوم علوفه ایی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادکه مقدار پرولین در شرایط تنش نسبت به شرایط نرمال بیشتر است. اثر ارقام بر میزان تجمع پرولین در سطح 5% احتمال معنی دار بود. همچنین میزان آنزیم های سوپراکسید دیسموتازی، دی هیدروکسی گوانوزین،مالون دی آلدئید در شرایط تنش نسبت به دور آبیاری نرمال افزایش معنی دار داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ط

چکیده [English]

ط