تعدیل اثرات تنش خشکی بر عملکرد و اجزا عملکرد ذرت تحت مصرف پتاسیم

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

به منظور بررسی تاثیر پتاسیم در تعدیل اثرات تنش خشکی بر روی ذرت، آزمایشی به صورت طرح کرت های دو بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی طی سال 1387 در ایستگاه تحقیقات جهاد کشاورزی شهرستان خوی اجرا گردید. آبیاری به عنوان فاکتور اصلی شامل سه سطح (آبیاری پس از 70، 105 و 140 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A)، رقم به عنوان فاکتور فرعی شامل دو رقم (704 و 666) و مصرف پتاسیم به عنوان فاکتور فرعی فرعی شامل سه سطح (عدم مصرف پتاسیم، مصرف بر اساس توصیه کودی و مصرف دو برابر توصیه کودی) بود. نتایج نشان داد که بین سطوح آبیاری از لحاظ تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف دانه و عملکرد بیولوژیک اختلاف معنی داری وجود داشت. به طوری که در تمام صفات مذکور تیمار آبیاری پس از 70 میلی متر تبخیر برتر از سایر تیمارها بود و تنش خشکی باعث کاهش آنها گردید. بین ارقام آزمایشی رقم 704 از لحاظ اکثر صفات برتر از رقم 666 بود. بین سطوح کودی عملکرد بیولوژیک، در مصرف برابر توصیه کودی و دو برابر توصیه کودی (380 کیلوگرم در هکتار) برتر از سطح عدم مصرف کود پتاسیم بود. اثرات متقابل فاکتورهای آزمایشی بر وزن هزار دانه اثر معنی داری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ت

چکیده [English]

یس