بررسی اثر فصل کاشت و تنش خشکی بر ویژگی های کمی و کیفی ارقام پیشرفته کلزا

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

به منظور مطالعه تاثیر فصل کاشت و تنش خشکی بر ویژگی های کمی و کیفی ارقام پیشرفته کلزا در یک مزرعه آزمایشی به صورت طرح اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار درسال زاراعی 1388-1387 در ایستکاه تحقیقاتی قزوین، ایران انجام شد. آزمایش در شرایط فصل کاشت و تنش خشکی در دو سطح و چهار رقم کلزا برای محاسبه صفاتی نظیر طول خورجین، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک سازمان یافت. بعد از نمونه برداری از مراحل مختلف اندازه گیری شاخص های رشد نتایج حاصل نشان داد که صفات مورد آزمون در نتیجه عملیات مدیریت مزرعه، مانند فصل کاشت و تنش خشکی اصلاح می شود. در نتیجه اثر ساده فصل کاشت و آبیاری بر روی طول خورجین، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک معنی دار گردید و اثر متقابل فصل کاشت و آبیاری نیز بر روی تعداد دانه در خورجین و عملکرد بیولوژیک معنی دار گردید ولی بر روی طول خورجین و وزن هزار دانه معنی دار نگردید و رابطه منفی قوی بین قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد و فصل کاشت زمستانه (10/12/87) با صفات مورد آزمون بود. که منجر به کاهش طول خورجین، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک شد. در حالی که فصل کاشت پاییز (10/7/87) و آبیاری معمول (شاهد) باعث افزایش طول خورجین، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک در صفات مورد آزمون گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ط

چکیده [English]

ط