تاثیر زمان کاشت بر وزن خشک و ویژگی های فیزیولوژیک ارقام برنج در کشت مستقیم

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

به منظور ارزیابی تاثیر تاریخ کاشت بر وزن خشک و ویژگی های فیزیولوژیک ارقام برنج (Oryza sativa L.) در کشت مستقیم ، طرحی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 1386 به مرحله اجرا درآمد. تاریخ کاشت در چهار سطح شامل2.10 ، 2.20، 2.30 و 9/3/86 و رقم در سه سطح شامل ارقام هاشمی، طارم محلی و الپاسو در نظر گرفته شدند. نتایج بدست آمده نشان دادند که تاریخ کاشت اثر معنی داری بر صفات روز تا پنجه زنی، طول دوره رشد، میزان کلروفیل برگ، تعداد دانه پوک، وزن هزاردانه، طول دانه و شاخص برداشت داشت. تاریخ کاشت اول با 36.75 روز دارای بالاترین روز تا پنجه زنی و با 110.5 دارای بیشترین طول دوره رشد بود. تاریخ کاشت دوم نیز با 38.16 میلی گرم بر گرم وزن تر بیشترین میزان کلروفیل برگ را به خود اختصاص داد. اثر رقم نیز بر کلیه صفات ذکر شده معنی دار بود. رقم الپاسو با 32.69 روز دارای بالاترین روز تا پنجه زنی و با 113.8 روز، بیشترین طول دوره رشد را به خود اختصاص داد. رقم هاشمی با 39.69 میلی گرم بر گرم وزن تر بالاترین میزان کلروفیل برگ را داشت. اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر صفات تعداد دانه پوک، وزن هزاردانه، طول دانه و شاخص برداشت معنی دار بود. رقم الپاسو در تاریخ کاشت دوم با 5582 دانه، بیشترین تعداد دانه پوک را داشت. رقم هاشمی در تاریخ کاشت سوم با 23.83 گرم بالاترین وزن هزاردانه و با 10.73 میلی متر بیشترین طول دانه و این رقم در تاریخ کاشت چهارم با 50.49% بالاترین شاخص برداشت را به خود اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ط

چکیده [English]

ط