بررسی تاثیر بهترین روش و زمان مصرف باکتری های محرک رشد روی جذب نیتروژن، فسفر، پتاسیم و عملکرد دانه در لوبیا (.Phaseolus vulgaris L)

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

به منظور بررسی اثر روش های مختلف مصرف کودهای زیستی (نیتروکسین و بارور 2) شامل روش بذرمال، اسپری روی برگ و محلول دهی پای بوته، روی جذب عناصر N،P،K و عملکرد دانه در گیاه لوبیا سفید رقم دانشکده، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 14 تیمار (شامل تلفیقی از روش های مختلف در مراحل متفاوت رشد) و 4 تکرار در سال زراعی 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک اجرا شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشترین عملکرد دانه (1807 کیلوگرم در هکتار) و درصد نیتروژن برگ (5.73%) در تیمار T8(بذرمال + محلول دهی پای بوته در مرحله گیاهچه) و بیشترین درصد فسفر برگ (0.62%) در تیمار T9 (بذرمال + محلول دهی پای بوته در مرحله شروع گلدهی) بدست آمد که با تیمار T8 در یک گروه آماری قرار گرفتند. باتوجه به نتایج بدست آمده می توان به موثر بودن استفاده از کودهای زیستی و تاثیر آنها در جذب بهتر عناصر غذایی در روش بذرمال + محلول دهی پای بوته اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ط

چکیده [English]

ی