بررسی اثر مایکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت دانه ای

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی سیستان

2 گروه زراعت .دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده

برای مطالعه اثر قارچ آربوسکولار مایکوریزا آزمایشی، بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در تابستان سال 1389 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان زهک به اجرا در آمد. این آزمایش شامل دو تیمار، که تیمار اول قارچ مایکوریزا از گونه Glomus mossea در دو سطح بدون تلقیح و تلقیح و تیمار دوم ارقام ذرت دانه ای در چهار سطح SC770، Tisa، SC7020 و SC704 بودند. نتایج آزمایش نشان داد، کاربرد قارچ آربوسکولار مایکوریزا بر ارتفاع بوته، عرض برگ پرچم، تعداد دانه در بلال در بوته و درصد پروتئین اثر معنی داری در سطح 1% آماری و بر طول برگ پرچم اثر معنی داری در سطح 5% گذاشته است. استفاده از قارچ آربوسکولار مایکوریزا بر قطر ساقه، تعداد برگ و وزن 100 دانه تاثیر معنی داری نداشت. استفاده از قارچ آربوسکولار مایکوریزا بر وزن 100 دانه ارقام تاثیر معنی داری در سطح 1% گذاشته و بر ارتفاع بوته و درصد پروتئین در سطح 5% تاثیر معنی داری گذاشت، اما بر قطر ساقه، تعداد برگ، طول برگ پرچم، عرض برگ پرچم، تعداد دانه در بلال در بوته تاثیر معنی داری نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

d

نویسندگان [English]

  • ن ی 1
  • ض ت 2
چکیده [English]

d