تاثیر مقادیر نیتروژن و زئولیت بر صفات زراعی گیاه کلزا در شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

گروه زراعت.دانشگاه آزادواحد تاکستان

چکیده

به منظور بررسی تاثیر مقادیر نیتروژن و زئولیت بر صفات زراعی گیاه کلزا در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 89-1388در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان اجرا شد که در آن عامل آبیاری در دو سطح شامل آبیاری معمول (شاهد) و قطع آبیاری از مرحله گل دهی به بعد، عامل زئولیت در سه سطح عدم کاربرد و مصرف 5 و 10 تن در هکتار، عامل نیتروژن نیز در سه سطح صفر، 75 و 150 کیلوگرم در هکتار بودند. در این آزمایش از رقم اصلاح شده Okapi استفاده گردید. نتایج حاصل نشان داد که اثر ساده آبیاری، نیتروژن و زئولیت و همچنین اثر متقابل دو گانه آبیاری و نیتروژن، آبیاری و زئولیت و نیتروژن و زئولیت بر عملکرد دانه و عملکرد روغن دانه در سطح یک درصد معنی دار شدند، به طوری که آبیاری معمول به همراه مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و 10 تن زئولیت در هکتار با میانگین 5278 و 2258 کیلوگرم در هکتار، بیشترین و قطع آبیاری از مرحله گل دهی به بعد و عدم مصرف نیتروژن و زئولیت با میانگین 599 و 219 کیلوگرم در هکتار، کمترین عملکرد دانه و عملکرد روغن دانه را به خود اختصاص دادند. به طور کلی در شرایط آبیاری معمول، مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و مصرف 10 تن زئولیت در هکتار و در شرایط قطع آبیاری از مرحله گل دهی به بعد، مصرف 75 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به همراه مصرف 10 تن زئولیت در هکتار، بالاترین عملکرد دانه و عملکرد روغن دانه را تولید نمودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

یب

نویسندگان [English]

  • م ن
  • ن و
  • ت ن
  • ت نه
چکیده [English]

ی