بررسی مورفومتریک برخی از گونه های جنس .Secale L در ایران

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

جنس Secale از خانواده Poaceae است که امروزه از جایگاه ویژه ای در جهان خصوصا شمال اروپا برخوردار است در این تحقیق ریخت شناسی و تاکسونومی این گیاه در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به بررسی منابع و مطالعه نمونه های جمع آوری شده و نمونه های هرباریومی، از نظر تاکسونومیک مشخص گردید که این جنس در ایران دارای دو گونه است که گونه S.cereale دارای دو زیر گونه Cereale و Ancestrale و گونه S.strictum دارای دو واریته strictum وciliatoglume می باشد. بررسی ریخت شناسی بر روی 26 جمعیت متعلق به این دو گونه با استفاده از 34 صفت کمی و 10 کیفی انجام گرفت که نتایج حاصل از آنالیز واریانس و تجزیه ای خوشه ای با استفاده از صفات کمی نتوانست در تاکسونومی و شرح گونه ها مفید باشد از این رو شناسایی بین گونه ها و زیر گونه ها جنس Secale تنها با استفاده از صفات کیفی صورت گرفت که نتایج حاصل از Frereriksen و Petersen را تائید کرد، از مهم ترین صفات کیفی جهت جدا کردن زیرگونه ها و واریته ها حالت محور سنبله، فرم رویشی و حضور یا عدم حضور کرک و مو می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ط

نویسنده [English]

  • ن ی
چکیده [English]

ط