پاسخ تاج پوشش، کلروفیل برگ، هدایت روزنه ای و عملکرد ارقام گندم نان به تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

به منظور بررسی برخی صفات فیزیولوژیک موثر در تنش خشکی، 10 لاین و رقم گندم نان شامل لاین های متحمل و حساس در یک آزمایش کرت های خرد شده بر پایه طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی با دو تیمار آبیاری (معمول و تنش) به عنوان عامل اصلی و رقم به عنوان عامل فرعی در 3 تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. اعمال تنش خشکی با قطع آبیاری در مرحله ظهور سنبله انجام گردید. نتایج نشان داد که رژیم رطوبتی بر صفات هدایت روزنه ای، عملکرد دانه، شاخص برداشت، سرعت تولید دانه و وزن دانه در سنبله نیز اثر معنی داری داشت. بین ارقام و لاین های این مطالعه از جنبه بیشتر صفات فیزیولوژیک تفاوت های معنی داری وجود داشت. در شرایط تنش رطوبتی بیشترین عملکرد دانه به لاین C-85D-13 با میانگین 5.553 تن در هکتار اختصاص داشت.این لاین بیشترین عملکرد دانه را (6.888 تن در هکتار) در شرایط غیرتنش نیز به خود اختصاص داد. در شرایط غیر تنش هدایت روزنه لاین C-78-14 از سایر ارقام بیشتر شد و در شرایط تنش رطوبتی نیز بیشترین هدایت روزنه ای و کمترین عملکرد دانه به رقم زرین اختصاص داشت.در شرایط تنش رطوبتی رقم C-85D-13 بیشترین کلروفیل برگ را به خود اختصاص داد.نتایج نشان داد تاثیر رژیم رطوبتی بر شاخص سطح برگ معنی دار شده و رقم C-85D-13 بیشترین شاخص سطح برگ را به خود اختصاص داد. در مجموع نتایج این بررسی حاکی از آن بود که لاین های C-85D-13 و C-78-14 در هر دو شرایط رطوبتی مورد بررسی از عملکرد دانه قابل قبولی برخوردار بودند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ط

چکیده [English]

ط