بررسی تاثیر برخی تکنیک های زراعی (آرایش کاشت و آبیاری تکمیلی) بر شاخص های رشد نخود (.Cicer arietinum L)

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

به منظور بررسی اثر آبیاری تکمیلی و آرایش کاشت بر شاخص های رشد نخود، آزمایشی در سال زراعی 88 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه لرستان انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات با طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آبیاری تکمیلی به عنوان عامل اصلی در چهار سطح شامل: بدون آبیاری (I0)، یکبار آبیاری موقع گلدهی (I1)، یکبار آبیاری موقع دانه بستن (I2)، دو بار آبیاری موقع گلدهی و دانه بستن (I3) و فاصله ردیف در دو سطح 20 (R1) و 30 سانتی متر (R2) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه رشد بر مبنای درجه روزهای رشد (GDD) نشان داد که در طول فصل رشد، تجمع ماده خشک (DMA)، سرعت رشد محصول (CGR)، سرعت رشد نسبی (RGR)، سرعت فتوسنتز خالص (NAR) و شاخص سطح برگ (LAI) در رژیم آبیاری در مرحله گلدهی و دانه بستن نسبت به شاهد افزایش چشمگیری نشان داد. در این مطالعه در بین مراحل فنولوژی گیاه نخود، مراحل گلدهی و دانه بستن حساسترین مراحل به کمبود آب هستند و در شرایط محدودیت آب، با انجام آبیاری در این مراحل میتوان عملکرد نخود، را افزایش داد.همچنین نتایج نشان داد که شاخص های رشدی ذکر شده، در فاصله ردیف 30 سانتی متر نسبت به فاصله ردیف 20 سانتی متر در وضعیت بهتری قرار داشتند. علاوه بر این نتیجه می شود که رقابت بین گیاهان در فواصل ردیف کمتر شاخص های فیزیولوژیکی رشد را تحت تاثیر قرار داده و روند کاهش این شاخص ها در فاصله ردیف 30 سانتی متر در اواخر دوره رشد کندتر از فاصله ردیف 20 سانتی متر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ط

چکیده [English]

ط