شناسایی قارچهای مختلف همزیست (Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF به منظور تکثیر و توسعه آنها

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

امروزه استفاده از سیستم های زراعی کم نهاده و ابداع شیوه های نوین مدیریت بهره برداری از منابع به منظور دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. همچنین استفاده از کودهای بیولوژیک به منظور کاهش مصرف کودهای شیمیایی و افزایش عملکرد گیاهان یک مساله مهم در جهت حرکت به سمت کشاورزی پایدار است. در این آزمایش نیز به منظور شناسایی قارچ های میکوریزایی (کود بیولوژیک) در منطقه شهرقدس از روش جدا کردن اسپورهای قارچ از تهیه محلول خاک مزرعه با آب و عبور آن از الک های 60، 100 و 400 مش استفاده گردید. مواد جمع شده بر روی الک 400 مش را به سطح ستونی از ساکارز 60 درصد منتقل شده و به مدت سه دقیقه با سرعت 2700 دور در دقیقه سانتریفوژ گردید.سوسپانسیون بالایی سانتریفوژ را به الک 400 مش منتقل کرده و با مقدار کافی آب شستشو داده شد. قسمتی از مواد جمع شده بر سطح الک 400 مش را به پتری ها منتقل کرده و با مشاهده نمونه زیر بینوکولر و استفاده از پی پت اپیندروف، اسپورهای موجود که فاقد هیف رویشی بودند برداشته شده و به لوله آزمایش 6×1.5 سانتی متر حاوی 2 میلی لیتر آب مقطر منتقل گردیدند. سپس جهت تکثیر آنها از رشد در مجاورت ریشه گیاه گندم در شرایط آزمایشگاه استفاده شد و در نهایت جهت تعیین درصد کلنیزاسیون و رنگ آمیزی ریشه ها از روش استاندارد فیلیپس و هایمن استفاده گردید. در پایان 5 نوع قارچ میکوریزاییGlomus mosseae ، Glomus intraradices ،Glomus caledonium ، Glomus clarum و Glomus etunicatum شناسایی شدند که قارچ میکوریزایی Glomus mosseaeبیشترین فراوانی (86 درصد) را به خود اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ط

چکیده [English]

ط