تجزیه علیت عملکرد علوفه و صفات وابسته به آن در هیبریدهای ذرت در رژیم های مختلف آبیاری

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر اثرات مستقیم و غیر مستقیم صفات موثر بر عملکرد علوفه در هیبریدهای ذرت، آزمایشی در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در تابستان سال 1389 انجام شد. طرح آزمایشی به صورت کرت های خرد شده بر پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. کرت های اصلی شامل سه سطح آبیاری 70، 100 و 130 میلیمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر استاندارد کلاس A بود که در هر نوبت آبیاری مقدار آب وارد شده به هر کرت توسط کنتورهای تعبیه شده در مسیر آب اندازه گیری میگردید. 14 هیبرید ذرت شامل 11 هیبرید جدید و 3 هیبرید شاهد (KSC704, KSC720, KSC700) در کرت های فرعی قرار داده شدند. با توجه به نتایج در هر سه رژیم آبیاری وزن خشک ساقه و وزن خشک بلال پارامترهای مهمی در انتخاب هیبریدهایی با عملکرد علوفه خشک بیشتر هستند. متوسط تعداد برگ در بوته، فاصله زمانی بین گرده افشانی و ظهور تارهای ابریشمی و وزن خشک برگ در تنش ملایم و طول بوته و وزن خشک برگ در تنش شدید علاوه بر وزن خشک ساقه و وزن خشک بلال خصوصیاتی هستند که با توجه به رژیم رطوبتی اعمال شده برای هیبرید های ذرت می توانند برای انتخاب هیبرید ها به کار روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ط

چکیده [English]

ط