بررسی اثرات برهم کنش سالیسیلیک اسید و کلرید سدیم بر روی فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در دو رقم کلزا

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زیست شناسی گیاهی.دانشگاه علمی کاربردی پارسیان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج وآموزش کشاورزی

چکیده

به منظور بررسی اثرات توام شوری و سالیسیلیک اسید از ارقام کلزا با نام های هایولا 401 و RGS استفاده گردید. بذر های مذکور از محل مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان لرستان تهیه گردیدند. در این آزمایش بذور اصلاح شده ارقام مورد نظر پس از استریل شدن توسط محلول هیپوکلریت سدیم 20 درصد مورد استفاده قرار گرفتند. پس از کشت بذرها در محیط آزمایشگاهی، دانه رست های سالم به محیط کشت نیم قدرت هوگلند در ظرف های با ظرفیت 650ml انتقال داده شدند. پس از گذشت مدت زمان 24 ساعت تحت تیمارهای مختلف نمک و سالیسیلیک قرار گرفتند. گیاهان مذکور در اتاقک های تعیین شده در دوره روشنایی و تاریکی به ترتیب 16 و 8 ساعت قرار گرفتند. گیاهان مذکور به منظور تهویه هوای ظروف هر روز به مدت 2 ساعت مورد هوادهی قرار گرفتند. تیمارهای اعمال شده شامل شوری های 75، 100، 150 میلی مولار و میزان سالیسیلیک اسید نیز ۵mM میکرو مولار در نظر گرفته شد. پس از گذشت مدت زمان 20 روز سنجش آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در قسمت های ریشه و برگ انجام گرفت. باتوجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که با افزایش میزان تنش شوری، میزان آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز به طرز معنی داری افزایش می یابد که این افزایش در ریشه هر دو رقم بیشتر از برگ نشان داده شد. با افزودن سالیسیلیک اسید با غلظت ۵mM به محیط های فوق میزان آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز افزایش نشان داد که این امر به از بین بردن اثرات مخرب شوری و تعدیل اثرات آن کمک می کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

س

نویسندگان [English]

  • ت ت 1
  • ن ت 2
چکیده [English]

س