تاثیر تاریخ کاشت بر فنولوژی و برخی خصوصیت های زراعی ارقام آفتابگردان روغنی در خوی

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد تاکستان

3 هیات علمی مرکز تحقیقات وکشاورزی آذربایجان غربی

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده

برای بررسی تاثیر تاریخ های مختلف کاشت بر برخی خصوصیات زراعی و فنولوژیکی ارقام آفتابگردان روغنی، آزمایشی به صورت طرح کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خوی در سال 1388 انجام شد. تاریخ کاشت در کرت اصلی در چهار سطح از تاریخ 30/2/88 با فاصله کاشت 20 روز تا 18/4/88 و رقم در کرت فرعی در سه سطح شامل آلستار، اروفلور و 43.128 KSC بود. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت اثر قابل توجهی بر صفات فنولوژیکی، ریخت شناسی و زراعی آفتابگردان داشت. در تاریخ کاشت سوم بیشترین تعداد کل دانه در طبق، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد روغن و شاخص برداشت به دست آمد. نوع رقم بر تمام صفات تاثیر معنی داری داشت. بین ارقام آزمایشی هیبرید 43.128 KSC و آلستار با میانگین طول دوره رشد 111 و 117 روز به ترتیب زودرس ترین و دیررس ترین ارقام بودند. رقم آلستار بیشترین ارتفاع گیاه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد روغن را داشت. بیشترین تعداد کل دانه در طبق مربوط به رقم اروفلور بود. هیبرید 43.128 KSC بیشترین درصد شاخص برداشت را داشت. با توجه به اهمیت عملکرد روغن آفتابگردان، نتایج نشان می دهد که در منطقه خوی، تاریخ کاشت سوم و رقم آلستار جهت رسیدن به حداکثر عملکرد دانه و روغن مناسب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

as

نویسندگان [English]

  • ا ن 1
  • ا ن 2
  • س ا 3
  • ا ا 4
چکیده [English]

s