بررسی تعدیل اثر تنش خشکی با کاربرد عناصر پتاسیم و روی در ذرت

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی

2 استادیار گروه زیست شناسی

3 استادیار مرکزتحقیقات کشاورزی فارس

چکیده

تغذیه مطلوب گیاهی، به عنوان یکی از روش های موثر بر تواناسازی گیاهان در مقابله با تنش خشکی به شمار میرود و می تواند به کاهش اثرات مضر تنش خشکی و جلوگیری از کاهش عملکرد دانه کمک کند. به این منظور آزمایشی در شرایط مزرعه در شهرستان بوانات در سال 1389 به صورت اسپلیت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در3 تکرار انجام گردید. در این آزمایش که روی ذرت رقم سینگل کراس 704 انجام شد، کرت های اصلی مربوط به تنش خشکی (شاهد و تنش در مرحله رویشی (70 روز بعد از کاشت)) و کرت های فرعی شامل سطوح مختلف سولفات پتاسیم (0، 150 و 300) کیلوگرم در هکتار و سطوح مختلف سولفات روی (0، 15 و 30) کیلوگرم در هکتار بود. در این آزمایش عملکرد دانه، وزن 100 دانه، ارتفاع بوته و قطر ساقه، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که تنش خشکی به طور معنی داری موجب کاهش عملکرد دانه، وزن 100 دانه و ارتفاع بوته گردید، در حالی که مصرف سولفات پتاسیم و سولفات روی، مقاومت گیاه را به کاهش این صفات افزایش داد و در نتیجه موجب تعدیل اثرات مضر تنش خشکی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ds

نویسندگان [English]

  • ت ت 1
  • ت د 2
  • ا ت 3
چکیده [English]

d