تاثیر سیستم آوندی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم جو

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

2 استادیار گروه زراعت

چکیده

به منظور بررسی تاثیر سیستم انتقال آوندی محور سنبله بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم جو ریحان و نصرت آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در سال زراعی 89-1388 انجام پذیرفت. دراین آزمایش نحوه توزیع دستجات آوندی و سایز آنها در طول محور سنبله جو و تاثیر آن بر عملکرد و اجزاء عملکرد (تعداد و وزن دانه ها) گیاه جو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که تعداد و سایز دستجات آوند مرکزی در طول محور سنبله از پائین به طرف بالای سنبله دارای کاهش بوده به طوری که بیشترین تعداد و سایز این کاهش در ابتدای محور سنبله و درمحل ورود دستجات آوندی از پدانکل (محل اتصال سنبله به ساقه) به میان گره اول بوده است. این آزمایش نشان داد که رابطه منطقی بین کاهش سایز و تعداد دستجات آوندی با نحوه توزیع تعداد و وزن دانه های تشکیل شده درطول محور سنبله جو وجود ندارد، به طوری که در قسمت ابتدایی محور سنبله که بیشترین تعداد و سایز دستجات آوندی اختصاص می یابد (میانگره شماره 1تا میانگره شماره 4 و 5 بسته به نوع رقم) هیچ دانه ای تشکیل نشد. نتایج حاصل از این آزمایش بیانگر ورود تعداد مساوی از دستجات آوندی مرکزی از پدانکل به داخل محور سنبله در هر دو رقم مورد آزمایش در سنبله های با تعداد سنبلچه های برابر می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

s

نویسندگان [English]

  • س س 1
  • ا ال 2
چکیده [English]

s