تاثیر کود نیتروژن و تراکم بوته بر جذب عناصر پر مصرف غده و نسبت C/N خاک مورد آزمایش جهت تولید غده های سیب زمینی با کیفیت در اردبیل

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کود نیتروژن و تراکم بوته بر جذب عناصر پر مصرف غده و نسبت C/N خاک مورد آزمایش جهت تولید غده های سیب زمینی باکیفیت (رقم آگریا) در اردبیل، آزمایش فاکتوریلی بر پایه بلوک های کامل تصادفی، با 3 تکرار در سال1389 در منطقه اردبیل انجام شد. فاکتورها شامل، کود نیتروژن (0، 80، 160 و 200 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و تراکم بوته (5.5، 7.5 و 11 بوته در متر مربع) بودند. نتایج نشان داد، بیشترین درصد نیتروژن غده و متوسط وزن غده در سطح کودی 80کیلوگرم (که با سطح کودی 160 کیلوگرم در یک گروه قرار داشت) و تراکم 5.5 بوته در متر مربع حاصل شد. بیشترین جذب فسفر و مس توسط غده در سطح کودی 80 کیلوگرم و تراکم 7.5 بوته به دست آمد. افزایش مصرف کود موجب افزایش جذب کلسیم و پتاسیم و بیشتر شدن نیتروژن در خاک و کاهش کربن آلی و نسبت C/N در خاک شد به طوری که در سطح کودی 200 کیلوگرم و تراکم 7.5 و 11 بوته به ترتیب بالاترین درصد جذب کلسیم و پتاسیم صورت گرفت. با افزایش کود نیتروژن تا 80 کیلوگرم، و افزایش تراکم، تعداد و عملکرد غده در واحد سطح افزایش یافت و در سطح کودی 80 کیلوگرم که با سطح 160 کیلوگرم در گروه مشترک آماری قرار داشت و تراکم 11 بوته، بیشترین تعداد و عملکرد غده حاصل شد. بنابراین سطح کودی 80 کیلوگرم در هکتار و تراکم 11 بوته در متر مربع جهت به دست آوردن غده هایی با کیفیت تغذیه ای مطلوب و عملکرد بیشتر در واحد سطح و کاهش آلودگی زیست محیطی و هزینه های اضافی برای این رقم در اردبیل توصیه می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

s

چکیده [English]

s