تاثیر زمان های مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و اجزای آن در گیاه دارویی خاکشیر در منطقه شهرقدس

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده

کمبود آب از مهمترین مشکلات مناطق خشک و نیمه خشک می باشد که بر روی رشد و نموگیاهان اثر می گذارد. بنابراین هدف اصلی از این تحقیق مطالعه تاثیر زمانهای مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و اجزای آن در گیاه دارویی خاکشیر در منطقه شهرقدس بود. این آزمایش در سال 1390 در مزرعه آزمایشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس انجام شد. آزمایش در قالب بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا شد. فاکتور مورد آزمایش دورآبیاری بر اساس 100 (آبیاری نرمال)، 150 (تنش ملایم خشکی) و 200 (تنش شدید خشکی) میلی متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر کلاس Aبود که با توجه به اقلیم منطقه تقریبا آبیاری هر 10، 15 و 20 روز یکبار انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر دورآبیاری بر عملکرد دانه، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و وزن هزار دانه در سطح یک درصد معنی دار شد و مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین عملکرد دانه، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و وزن هزار دانه از آبیاری پس از 100 میلی متر تبخیر از سطح تشتک به دست آمد. همچنین عملکرد دانه، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و وزن هزار دانه در شرایط آبیاری پس از 300 میلی متر تبخیر از سطح تشتک به شدت کاهش پیدا کرد. نتایج این آزمایش نشان داد که عملکرد دانه و اجزای آن در گیاه دارویی خاکشیر تحت شرایط تنش خشکی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ظ

نویسندگان [English]

  • ت ت
  • ا ا
چکیده [English]

ظ