بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای مختلف ذرت

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی.آذربایجان غربی

2 مربی اموزشی دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد هیبریدهای ذرت، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب به صورت کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. سه تاریخ کاشت (15 و 30 اردیبهشت و 14خرداد ماه) به عنوان فاکتور اصلی و 15 هیبرید ذرت (KSC704 و KSC700 از گروه دیررس ها،KSC64، KSC604 و KSC500 از گروه متوسط رس ها، KSC400، OSSK444، BC404، KSC302، KSC340، OSSK373 وBC354 از گروه نیمه زود رس ها و BC282، KSC260 و KSC250 از گروه زودرس ها) به عنوان فاکتور فرعی در کرت های آزمایشی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که تاریخ کاشت تاثیر معنی داری بر طول بلال، تعداد دانه در ردیف، عمق دانه و عملکرد دانه در واحد سطح داشت و بیشترین عملکرد دانه در واحد سطح (11.54 تن در هکتار) از تاریخ کاشت دوم (30 اردیبهشت) و کمترین آن (7.8 تن در هکتار)) از تاریخ کاشت سوم (14 خرداد ماه) به دست آمد. تمام صفات مورد بررسی تحت تاثیر ارقام مختلف ذرت قرار گرفتند، به طوری که بیشترین عملکرد دانه در واحد سطح (12.05 و 11.6 تن در هکتار) به ترتیب مربوط به هیبرید KSC604 از گروه متوسط رس ها و هیبرید KSC704 از گروه دیررس ها بود. اثر متقابل تاریخ کشت × رقم بر تعداد ردیف بلال در سطح احتمال 5% و بر عمق دانه در بلال و عملکرد دانه در واحد سطح در سطح احتمال 1% معنی دار بود و حداکثر عملکرد دانه در واحد سطح از تاریخ کشت دوم (30 اردیبهشت) و با هیبرید KSC704 از گروه دیررس ها با مقدار 15.12 تن در هکتار به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ی

نویسندگان [English]

  • ن ت 1
  • ا ت 2
  • ا ب 3
چکیده [English]

ی