تاثیرمحلول پاشی نانو ذرات آهن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژی گندم Triticum aestivum L.)) در منطقه شهر قدس

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس

2 استادیار ،گروه زراعت ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

3 استادیار، مدیر گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس

چکیده

به منظور بررسی اثر محلول­پاشی نانو­اکسیدآهن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی  گندم (Triticum aestivum L.)، این آزمایش در منطقه شهر قدس در سال 1393-1392 انجام شد. طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با 4 تکرار بود. تیمارهای آزمایش شامل زمان محلول­پاشی دو مرحله شیری ، خمیری و چهار غلظت نانو­اکسید آهن (0، 01/0، 02/0، 03/0 و 04/0 درصد) بود. صفات اندازه گیری شده نیز شامل وزن هزاردانه، عملکرد دانه، گلوتن و میزان نشاسته دانه بود. نتایج نشان داد که اثرات ساده دو تیمار زمان محلول­پاشی و غلظت های مختلف بر تمامی صفات اندازه گیری شده معنی­دار بود. اما، اثر متقابل این دو تیمار بر هیچ یک از صفات معنی دار نشد. نتایج مقایسه میانگین مراحل محلول پاشی نشان داد که بیشترین وزن هزاردانه (01/36 گرم)، گلوتن دانه(%65/41)، عملکرد دانه (5/3639 کیلوگرم در هکتار) و نشاسته دانه(%68/63) در مرحله شیری بدست آمد. همچنین نتایج مقایسه میانگین غلظت های نانواکسید آهن نشان داد که بیشترین مقدار وزن هزار دانه (96/37 گرم)، عملکرد دانه (5/3776 کیلوگرم در هکتار) و گلوتن دانه  (%42/77)در تیمار%04/0 مشاهده شد در حالی که بیشترین مقدار نشاسته(%79/64 )در تیمار شاهد بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of nano particle foliar application of iron nano on some morphophysiological traits of Wheat (Triticum aestivum L.), at Shahr- e Qods rejion

نویسندگان [English]

  • mitra bakhtiyary 1
  • payam moaveni 2
  • behzad sani 3
چکیده [English]

 
This experiment was done to evaluate the effect of nano iron oxide on some morphophysiological traits  of wheat (Triticum aestivum L.) at  Shahr-e Qods region  in years of 2013 and 2014. Experimental design, was factorial in a randomized complete block with four replications. Treatments included, treatment of date of nano iron sparaying in milky  and pasty stage and another treatment was, concentrations of nano iron 0, 0.01, 0.02, 0.03 and 0.04 percent. Traits that measured was 1000 grain weight,grain yield,gluten and amount of grain starch. The final results showed that, the effect of date of nano iron sparaying, was significant only on the gluten, starch, 1000 grain weight, grain yield while, of nano iron concentrations treatment, was significant on gluten, starch, 1000 grain weight, grain yield. Interaction effect of date of sparaying and concentrations of nano iron oxide, was not significant on all characteristics. Final results  showed that at effect of stages , maximum amount of grain yield,1000 grain wight,starch and gluten was obtained in milky stage.also results  from spraying with concentrations of nano iron oxide showed that maximum amount sof 1000 grain weight ,grain yield and gluten of grain obtained in 0/04 percent .while most amount of starch obtained in 0 concentraion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wheat (Triticum aestivum L.).grain yield
  • gluten
  • Foliar application
  • iron nano oxide