بررسی اثر تنش های رطوبتی بر شاخص های فیزیولوژیک سه رقم برنج به صورت کشت مستقیم تحت شرایط حداقل خاک ورزی در مرکز تحقیقات کشاورزی اهواز

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسنده

کارشناس ارشد زراعت/ دانشگاه پیام نور استان تهران

چکیده

به منظور دست یابی به رژیم آبیاری مناسب در شرایط حداقل خاک ورزی و تأثیر آن بر روی  شاخص های فیزیولوژیک سه رقم برنج آزمایشی در سال زراعی 86-85 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه شاوور اهواز به اجرا درآمد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد که شامل سه تنش رطوبتی با تناوب های یک روزدر میان یا شاهد (I1)، دو روزدر میان (I2) و سه روزدر میان (I3) به عنوان سطوح عامل اصلی و سه رقم برنج شامل عنبوری قرمز (V1) و چمپا (V2) وLD183(V3) یا دانیال به عنوان سطوح عامل فرعی بود. نتایج آزمایش درارتباط با شاخص های فیزیولوژیک نشان داد تنش رطوبتی باعث افزایشLAI شده همچنین در ارقام نیز، رقمهای عنبوری و چمپا دارای شاخص سطح برگ بیشتری نسبت به رقم LD183 بودند. در اثرات متقابل ارقام و تنش های رطوبتی در رقم عنبوری قرمز تنش رطوبتی 3 روز در میان، در رقم چمپا تنش رطوبتی 2 روز در میان و در LD183 هر دو تنش باعث افزایش شاخص سطح برگ شده بود. همچنین سرعت رشد محصول (CGR) در تنش رطوبتی 2 روز در میان از همه بیشتر بود ولی با افزایش مدت تنش سرعت رشد محصول کاهش پیدا کرد. در بین ارقام نیز رقم چمپا دارایCGR بیشتری بود، در اثرات متقابل ارقام و تنش های رطوبتی در ارقام محلی سرعت رشد محصول با افزایش تنش کاهش پیدا کرد ولی در رقم LD183 عکس این مورد به اثبات رسید. در سرعت رشد نسبی (RGR) نیز تنش رطوبتی باعث کاهش آن شد ولی در بین ارقام در آخر فصل رشد بالاترین سرعت رشد نسبی مربوط به رقمLD183 بود، در اثرات متقابل ارقام و تنش های رطوبتی در انتهای دوره رشد گیاه بالاترینRGR در ارقام محلی مربوط به تنش رطوبتی 3 روز در میان بود ولی در رقم LD183 تنش رطوبتی باعث کاهش میزانRGR شد که دلیل آن را می توان بخاطر افزایش میزانLAI  و CGR در مدت زمان تنش در این رقم دانست. سرعت جذب خالص (NAR) نیز در ابتدا در تنش رطوبتی کاهش پیدا کرد ولی سپس در آخر مرحله رشد گیاه با افزایش تنش، افزایش پیدا کرد، در بین ارقام نیز، رقم LD183 دارای بیشترینNAR بود. در اثرات متقابل ارقام و تنش های رطوبتی در ارقام محلی تنش رطوبتی باعث کاهش NARشد ولی در رقم LD183 تنش رطوبتی 2 روز در میان باعث افزایشNAR شده و هر چه مدت تنش رطوبتی بیشتر شد میزان آن کاهش یافت.پس نتایج نشان داد که از تنش رطوبتی 2 و 3 برای آبیاری برنج می توان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the effect of water stress on physiological indices in 3 rice cultivars by(direct Planting) under minimum tillage at Ahvaz agricultural research center

نویسنده [English]

  • ali jafari
چکیده [English]

In order reaching to occurate water regime under minimum tillage system and its effect on the physiological indices of 3 rice cultivars an experiment  was conducted as a split-plot design based on  Randomized complete block with three replication in the year of 2006-2007 at research field of shavour station. Treatment contains three water regimes with one day or check, Two (I2) and three days (I3) Interaction for the main factor level and three rice Vareties: red Anborie (V1) and champa (V2) and LD183 (V3) or Danial as a sub factor level.. Results of experiment showed that in related to physiological indices humidity stress increases leaf area index (LAI), also LAI in ANBURI and CHAMPA varieties was more than LD183 variety.In interaction effects between varieties and humidity stresses, combination of following treatments increased LAI: anburi variety, humidity stress (, irrigating after 3 days), champa vaiety, humidity stress (irrigating afterdays), LD183, (both kind of humidity stresses).
Humidity stress by frequency of irrigating after 2 days makes highest Crop growth rate (CRG), but by increasing of time priority of humidity stress CGR decreased. Champa variety has highest CGR between all. In interaction effects between local varieties and humidity stresses CGR decreases by increasing period of humidity stress. But in LD183 rising of humidity stress period, increased CGR.In general Humidity stress decreased relative growth rate (RGR) in all varieties. LD183 has highest RGR between all varieties. In interaction effects between varieties and humidity stresses, local varieties show highest RGR when they got irrigated after 3 days but in LD183 humidity stress decreased RGR because of enlarging of LAI and increasing of CGR in period of stress condition. Net assimilation ratio (NAR) decreased at first step of humidity stress condition but in continue at last step of plant growth, NAR increased simultaneously by increasing of humidity stress. LD183 had highest NAR between all varieties. In interaction effects between varieties and humidity stresses, local varieties show decreasing in NAR because of humidity stress.  But NAR increased in LD183 Varity in condition of irrigating after 2 days and also by enlarging of period of humidity stress NAR show falling. So the results indicate that 2 and 3 humidity stresses treatments can be used for rice irrigating. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humidity stress
  • Minimum tillage
  • Direct planting
  • Rice