تغییرات درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی اسطو خودوس (Lavandula angustifolia L.) در شرایط مصرف باکتری‌های محرک رشد (PGPR) و تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

گروه زراعت, واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری, دانشگاه آزاد اسلامی, تهران, ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر روش­های مصرف باکتری­های محرک رشد (PGPR) بر درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی اسطو خودوس (Lavandula angustifolia L.) در شرایط تنش خشکی، آزمایشی در فروردین 1393 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری انجام پذیرفت. این آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی باسه تکرار به اجرا در آمد.عوامل آزمایشی شامل دورهای آبیاری به عنوان عامل اصلی در سه سطح آبیاری در60 ، 11 و 160 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A و روش های مختلف کاربرد باکتری های محرک رشد (PGPR) شامل عدم کاربرد باکتری، کاربرد ریشه مال باکتری، کاربرد باکتری در آب آبیاری و کاربرد ریشه مال+ کاربرد باکتری در آب آبیاری به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج
به­دست آمده نشان داد که اثرات اصلی سطوح آبیاری و روش­های کاربرد باکتری های محرک رشد و همچنین اثر متقابل آنها بر عملکرد اسانس معنی دار بود. نتایج مقایسه میانگین درصد اسانس نشان داد که با افزایش شدت تنش, درصد اسانس بطور معنی داری افزایش می یابد، به طوری که بالاترین درصد اسانس در سطح آبیاری 160 میلی متر تبخیر مشاهده شد. کمترین درصد اسانس نیز در سطح آبیاری 60 میلی متر تبخیر مشاهده گردید. یافته های مقایسه میانگین عملکرد اسانس نیز نشان داد که برخلاف درصد اسانس، با افزایش شدت خشکی عملکرد اسانس به طور معنی داری کاهش می یابد. به طوری که بالاترین عملکرد اسانس در سطح آبیاری 60 میلی متر تبخیر و کمترین عملکرد اسانس نیز در سطح آبیاری 160 میلی متر تبخیر بدست آمد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Change in essential oil percent and yield of lavender (Lavandula angustifolia L.) under drought stress and PGPR application methods conditions

نویسندگان [English]

  • ali saki
  • alireza pazoki
چکیده [English]

In order to study the Effects of PGPR Application Methods on essential oil percent and yield of lavender (Lavandula angustifolia L.) under drought stress conditions an experiment was performed at Islamic Azad University, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre-Rey Branch. This experiment was carried out in a split plot arrangement with randomized complete block design in three replications. Experimental factors were included irrigation regimes as the main plot in three levels including 60, 110 and 160 mm evaporation from A class pan, and PGPR application methods in four levels including, Non application, root inoculation, application in irrigation water, and root inoculation+irrigation in irrigation water methods as the subplot. The results indicated that, simple effect of irrigation and PGPRS were significant on experimented traits but the interaction effects was significant on essential oil yield only. In this case, drought stress increased essential oil percent in lavender. So the highest amount of mentioned traits observed in irrigation at 160 mm and the lowest one obtained at 60 mm irrigation management. Based on findings, drought stress decreased the essential oil yield. Therefore the highest essence yield conducted at 60 mm and the lowest one gained at 160 mm irrigation regime  management according to Class A evaporation pan.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • lavender
  • Drought stress
  • Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR)
  • Essential oil percent
  • essential oil yield