بررسی اثر خاکستر آتشفشان و هماتیت بر برخی خصوصیات رشدی گیاه سورگوم در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آگرواکولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم، بم، ایران (باشگاه پژوهشگران جوان)،

2 گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم، بم، ایران

چکیده

آزمایش حاضر به منظور بررسی تأثیر هماتیت و خاکستر آتشفشان بر برخی صفات رشدی و فیزیولوژیک سورگوم به صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملا تصادفی با 9 تیمار و 3 تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل خاکستر آتشفشان در سه غلظت (0، 25/0 و 5/0 گرم)، هماتیت در سه غلظت (0، 25/0 و 5/0 گرم) بود. نتایج نشان داد در تیمار آتشفشان بزرگترین طول ریشه­چه و ساقه­چه در تیمار نیم گرم خاکستر به ترتیب با میانگین 82/4 و 11/4 سانتی­متر و کمترین میانگین در هر دو صفت مذکور مربوط به تیمار عدم استفاده از خاکستر بود، همچنین در تیمار هماتیت بزرگترین ریشه­چه و ساقه­چه در تیمار نیم گرم هماتیت به ترتیب با میانگین 46/3 و 84/2 سانتی­متر به دست آمد. در تیمار آتشفشان بیشترین وزن خشک ریشه­چه و ساقه­چه در تیمار نیم گرم خاکستر با میانگین 02/0 گرم و کمترین میانگین در هر دو صفت مذکور مربوط به تیمار عدم استفاده از خاکستر به ترتیب با میانگین 007/0 و 008/0 گرم بود، همچنین در تیمار هماتیت بیشترین وزن خشک ریشه­چه و ساقه­چه در تیمار نیم گرم هماتیت به ترتیب با میانگین 016/0 و 017/0 گرم به دست آمد. بیشترین غلظت کلروفیل a، b و کل در تیمار 5/0 گرم خاکستر به ترتیب با میانگین 67/0، 84/0 و 51/1 میلی گرم بر گرم وزن تر گیاه بود. استفاده از کودهای مغذی نسبت به عدم مصرف این کودها، اثر بیشتری بر خصوصیات رشدی سورگوم داشت، حتی مقادیر صفات اندازه­گیری شده به دست آمده در این تیمارها بیش از 100 درصد نسبت به شاهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of volcanic ash and hematite on some growth traits of sorghum

نویسندگان [English]

  • mahnaz naroee 1
  • aliakbar askari 2
چکیده [English]

 
The present experiments is deciding to study the effect of hematite and volcanic ash on growth and physiological traits in sorghum factorial in a randomized complete design with  treatments and replications Treatments consisted of volcanic ash concentrations (0, 0.25 and 0.5 g), hematite at three concentrations (0, 0.25 and 0.5 g), respectively. The results showed that the largest radicle and plumule was in the treatment with lukewarm ash with an average of 82.4 and 11.4 cm respectively and the smallest average in both mentioned traits was related to treatment without the use of ash, also in the hematite treatment, the largest radicle and plumule in the lukewarm hematite treatment resulted in the averages of 46.3 and 84.2 respectively. The highest dry weight in the volcano treatment of radicle and plumule of half a gram of ash treated with average of 0.02 g and the lowest average in both characteristic of the treatment without use of ash with mean 0.007 and 0.008 g, respectively, also in the treatment of hematite, the largest dry weight of radicle and plumule was reached to, respectively, with an average of 0.0016 and 0.0017 g. The highest concentrations of chlorophyll a, b and total of 5.0 grams of ash treated were respectively with the mean of 0.67, 0.84 and 1.51 mg per gram weight of fresh plant. use of fertilizer nutrients than non-use of fertilizers, had a greater effect on plant growth traits, even traits measured values obtained in these treatments was more than 100 percent compared to the Measure and control

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iron Oxide
  • volcanic ash
  • Sorghum
  • growth traits