تاثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی و اسید سالیسیلیک بر روی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد ذرت دانه ای

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

چکیده

امروزه، با مطرح شدن کشاورزی پایدار و کاهش مصرف کودهای شیمیایی، استفاده از کودهای زیستی مثل قارچ­های میکوریزا در بسیاری از مناطق دنیا گسترش یافته است. از طرفی سالیسیلیک اسید نیز می­تواند نقش مهمی در افزایش تولید و کاهش مصرف کودهای شیمیایی داشته باشد. به منظور بررسی اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی به همراه مصرف سالیسیلیک اسید بر روی خصوصیات زراعی ذرت آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد در سال 1391 انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل 3 سطح کود فسفر (0، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار)، 2 سطح کود بیولوژیک (قارچ میکوریزا) (تلقیح بذر و عدم تلقیح بذر) و 2 سطح سالیسیلیک اسید (5/0 و 1 میلی مولار) بود. نتایج نشان داد که کود فسفر و میکوریزا تأثیر معنی­داری بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، طول بلال، قطر بلال، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک داشتند، با مصرف 150 کیلوگرم فسفر در هکتار عملکرد دانه به مقدار 9006 کیلوگرم بدست آمد که 48% بیشتر از تیمار عدم مصرف بود. در حالت تلقیح بذور با میکوریزا به مقدار 8412 کیلوگرم در هکتار بدست آمد که 24% بیشتر از تیمار عدم تلقیح بذور بود. سالیسیلیک اسید تأثیر معنی­داری بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، طول بلال، قطر بلال، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت داشت. با مصرف 1 میلی مولار سالیسیلیک اسید عملکرد دانه به مقدار 8316 کیلوگرم در هکتار بدست آمد که 24% بیشتر از تیمار عدم مصرف بود. اثر متقابل فسفر و میکوریزا بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک معنی دار بود. اثر متقابل سالیسیلیک اسید و فسفر و اثر سه گانه تیمارهای آزمایش نیز تنها بر عملکرد دانه معنی دار بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of biological and chemical fertilizers to use salicylic acid on morphological characteristics and yield of corn

نویسندگان [English]

  • fedora taheri 1
  • amin fathi 2
چکیده [English]

In order to examine the effects of biological and chemical fertilizers with the use of salicylic acid on the agronomic characteristics of corn as a factorial experiment in randomized complete block design with three replications at the Agricultural Research Station in 2011 was Boroujerd. Factors examined included three levels of phosphorus fertilizer (0, 100 and 150 kg ha), two levels of biological fertilizer (mycorrhizal fungi) (seed inoculation and seed inoculation) and two levels of salicylic acid (0/5 and 1 mM), respectively. The results showed that phosphorus fertilizer and mycorrhizal significant effect on plant height, stem diameter, ear length, ear diameter, grain yield and biological yield, respectively, with the application of 150 kg P ha grain yield of 9006 kg was found that 48% More the treatment of non-usage. In the case of seed inoculation with mycorrhiza on the amount of 8412 kg per hectare, respectively, which was 24% higher than the treatment of non-inoculated seeds. Salicylic acid has a significant effect on plant height, stem diameter, ear length, ear diameter, grain yield and biological yield and harvest index. The application of 1 mM salicylic acid yield of 8316 kg per hectare, respectively, which was 24% higher than the treatment of non-use. Phosphorus and mycorrhiza interaction on grain yield and biological yield was significant. Salicylic acid and phosphorus interaction and effect on yield only three treatments was significant

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salicylic acid
  • corn
  • Bio-fertilizer
  • Mycorrhiza