بررسی تأثیر کود آلی کمپوست و نیتروژن بر عملکرد بادرشبو در شهرستان کرمان

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

به­منظور بررسی اثرات کود کمپوست و نیتروژن بر رشد و عملکرد بادرشبو، آزمایشی به­صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 1393 در ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان انجام شد. عامل­های اصلی و فرعی آزمایش به ترتیب شامل کمپوست در 4 سطح صفر، 10، 20 و 30 تن در هکتار و نیتروژن  در چهار سطح شامل شاهد (صفر)، مصرف نیتروژن به میزان 30 درصد کمتر از توصیه کودی (42 کیلوگرم در هکتار)، مصرف نیتروژن به میزان توصیه کودی (60 کیلوگرم در هکتار) و مصرف نیتروژن به میزان 30 درصد بیشتر از توصیه کودی (78 کیلوگرم در هکتار) در هکتار بودند. نتایج به­دست­آمده نشان داد که با افزایش میزان کمپوست از صفر تا30 تن در هکتار، عملکرد وزن‌تر بوته (5/52%)، درصد ماده خشک (6/39%)، وزن خشک برگ (2/96%) و ارتفاع بوته (4/58%) افزایش یافت؛ و کم­ترین مقدار در تیمار شاهد مشاهده گردید. همچنین افزایش نیتروژن (منبع کود اوره) از صفر تا 150 کیلوگرم در هکتار نیز بر صفات فوق اثری افزایشی داشت. مقایسه میانگین­ها نشان داد که مصرف کمپوست و نیتروژن به ترتیب به مقدار 30 تن و 150 کیلوگرم در هکتار بیش­ترین عملکرد را به دنبال داشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Organic Fertilizers (compost) and Nitrogen on Yield of Moldavian Balm in Kerman City

چکیده [English]

In order to evaluate the effect of organic fertilizers (compost) and nitrogen on growth and yield of Moldavian balm, a split plot experiment in a randomized complete block design with four replications in 1393 at the research station of Kerman agricultural and natural resources research and education center was performed. The main plots and subplots of the experiment, respectively, were included compost in 4 levels (0, 10, 20, 30 tons per hectare) and fertilizers contained nitrogen (urea) at 4 levels (0, 42, 60, 78 kg per hectare). The obtained result showed that when the composting were risen from 0 to 30 tons per hectare, the fresh weight of plant (52.5%), dry matter content (39.6%), leaf dry weight (96.2%) and plant height (58.4%) increased and the lowest value was observed in control. Furthermore, the increase in nitrogen (urea source) from 0 to 150 kg per hectare had an increasing effect on these traits. The mean comparison showed that the use of compost and nitrogen, respectively, in amounts of 30 tons and 150 kg per hectare caused the highest yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moldavian balm
  • nitrogen
  • compost
  • growth and yield