بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر ارقام گلرنگ (L.Carthamus tinctorius) در آزمایشگاه

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

چکیده
گلرنگ یکی از قدیمی­ترین گیاهان زراعی می­باشد و به عنوان یک دانه روغنی بومی ایران می­تواند درتوسعه کشت دانه­های روغنی مدنظر قرار بگیرد. به منظور بررسی صفات مرتبط با جوانه­زنی ارقام گلرنگ (Carthamus Tinctorius L.)، آزمایشی در قالب طرح پایه کاملا تصادفی بر روی 19 رقم گلرنگ  اجرا شد. ارقام شامل 1- PI 237552- PI 2390413- PI 2502024- PI 2505325- PI 252686- PI 2535157- PI 2535418-   PI 253559 9- PI 253895 10- PI 23565811- PI 26244712- PI 30659913- PI 30617414- PI 314665015- PI 40147916- PI 54402517- PI 61351418- zarphan27919- sina می باشد. نتایج این بررسی نشان داد که رقم تأثیر معنی­داری بر شاخص بنیه بذر بذور گلرنگ داشت. بیشترین شاخص بنیه بذر در رقم PI 23755 به مقدار برابر 05/10 بدست آمد که نسبت به رقم sina (شاهد) که کمترین شاخص بنیه بذر را داشت، 50% افزایش نشان داد. نتایج این بررسی نشان داد که رقم تأثیر معنی­داری بر سرعت جوانه زنی بذور گلرنگ داشت. بیشترین سرعت جوانه زنی در رقم PI 23755 به مقدار برابر 3/10 بذر در روز بدست آمد که نسبت به رقم sina (شاهد) که کمترین مقدار جوانه زنی را داشت، 46% افزایش نشان داد. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که در بین ارقام مورد بررسی رقم PI 23755 نسبت به دیگر ارقام از لحاظ تیمار های مورد بررسی قدرت جوانه­زنی بیشتری نسبت به دیگر ارقام داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Safflower seed characteristics (Carthamus Tinctorius L.) in the lab

چکیده [English]

Safflower is one of the oldest cultivated plants and oilseed as a native Iran could have in the development of oilseeds cultivation. To evaluate the morphological characteristics of safflower (Carthamus tinctorius L) an experiment was conducted as a completely randomized design. The figures include 1- PI 23755 2-PI 239041 3- PI 250202 4- PI 250532 5- PI 25268 6- PI 253515 7- PI 253541 8- PI 253559 9- PI 253895 10- PI 235658 11- PI 262447 12- PI 306599 13- PI 306174 14- PI 3146650 15- PI 401479 16- PI 544025 17- PI 613514 18- zarphan279 19- sina is. The results showed that safflower seeds have a significant effect on seed vigor. The highest seed vigor in the PI 23755 to an amount equal to 10/5, respectively, compared with the sina (control) had the lowest seed vigor, increased 50%. The results showed that safflower seeds have a significant effect on germination rate. PI 23755 germination quickly to an amount equal to 10/3 seed per day as compared to the sina (control) had the lowest germination rates, increased 46%. The results of this study showed that among the varieties than other cultivars PI 23755 In terms of germination potential treatments better than other varieties and the varieties can be planted in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • seed vigor
  • Variety
  • germination energy
  • Safflower