بررسی تاثیر مصرف ریزمغذی روی بر عملکرد، اجزا عملکرد و اسانس گیاه دارویی بابونه (Chamomilla recutita L.)

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی،آمل،ایران

2 استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت،ایران

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر سولفات روی تحت شرایط تنش خشکی بر عملکرد بابونه آلمانی با استفاده از طرح آزمایشی فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در۳ تکرار در سال زراعی 93-94 در مزرعه تحقیقاتی در شهر چالوس اجرا شد. تیمارها شامل سه سطح روی (صفر، 3۰ ، 6۰ کیلوگرم سولفات روی در هکتار) و سه سطح خشکی(90%، 70% و 50% ظرفیت زراعی) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که استفاده متقابل از روی و تنش، بر روی همه صفات مورد نظر تاثیر داشتند. مقایسه میانگین تاثیر متقابل سولفات روی و تنش، بر روی صفات مورد نظر نشان داد که بیشترین تعداد شاخه فرعی(61/10)، وزن خشک گیاه(420/3) و وزن تر گیاه(690/33) با تیمار 30 کیلوگرم سولفات روی بدست آمد. بیشترین میزان وزن تر گل(58/38) و وزن خشک گل(09/145)، با تیمار 60 کیلوگرم سولفات روی بدست آمد. همچنین بیشترین میزان عصاره(27/6)و ارتفاع گیاه(91/47) با تیمار 60 کیلوگرم سولفات روی و 50% ظرفیت زراعی و قطر گل(89/6) با تیمار 30 کیلوگرم سولفات روی و 50% ظرفیت زراعی  بدست آمد. همچنین بیشترین تعداد گل(70/27) با تیمار شاهد بدست آمد. بر اساس نتایج این تحقیق، مصرف سولفات روی تاثیر معنی داری بر روی تعداد شاخه فرعی، عصاره و وزن خشک گیاه بابونه نداشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of micronutrients on yield, yield components and essential oils of chamomile (Chamomilla recutita L.)

نویسندگان [English]

  • mehran mahmoudi 1
  • yusof niknezhad 1
  • hormoz falah 1
  • mohammad ansari 2
چکیده [English]

A field experiment was conducted under controlled conditions in completely randomized factorial design with three soil application doses of zn sulphate and drought stress with three replications in Chalus, Mazandaran province, Iran on 1th March, 2015. The treatments were included three amounts of Zinc sulphate (0, 30 and 60 kg.ha-1) and three amounts of stress (90, 70 and 50% of field capacity). Analysis of variance showed that the interaction between zinc sulphate and stress on all the mentioned traits were significant. The comparison of means of interaction between stress and Zinc sulphate levels for the mentioned traits showed that the most number of branch (10.61), dry weight (3.420) and fresh weight of plant (33.690) by the treatment of s0z1 obtained. The most amounts of dry and fresh weight of flower by the treatment of s0z2 (respectively 35.58 and 145.09) obtained. Also the most measurements of essential oil (6.27) and plant height (47.91) by the treatment of s2z2 and diameter of flower by the treatment of s1z2 (6.89). And also the most amounts of flower (27.70) by the treatment of control obtained.  Based on the results of this experiment the usage of zn had no meaning effects on plant height, number of branch, plant dry weight and essential oils of German chamomile. And also stress had no meaning effects on plant height.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chamomile
  • zn
  • Drought stress
  • yield