محلول پاشی سیلیکات پتاسیم به همراه مصرف عناصر کم و پر مصرف بر روی صفات زراعی رقم طارم

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

2 استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی،آمل،ایران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر محلول سیلیکات پتاسیم به همراه عناصر ماکرو المنت و میکرو المنت بر صفات زراعی برنج رقم طارم، آزمایش مزرعه ای در اراضی شالیزاری شهرستان گلوگاه – روستای تیله نوع در سال زراعی 1393 اجرا گردید. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا شد، که  فاکتور اول : عناصر (بدون عناصر، کود میکرو، کود ماکرو و کود میکرو و ماکرو) و فاکتور دوم شامل چهار سطح سیلیکات پتاسیم (0، 1، 2 و 3 لیتر در هکتار) بود. نتایج نشان داد بیشترین ارتفاع گیاه (013/180 سانتی­متر) مربوط به اثرات متقابل تیمار سیلیکات پتاسیم 2 لیتر در هکتار و بدون عنصر بود. نتایج نشان داد که بیشترین میزان تعداد پنجه (500/57) مربوط به اثرات متقابل تیمار سیلیکات پتاسیم 2 لیتر در هکتار و بدون عنصر بود. نتایج نشان داد بیشترین میزان تعداد کل دانه (87/134 عدد) مربوط به اثرات متقابل تیمار سیلیکات پتاسیم 2 لیتر در هکتار و عناصر میکرو و ماکرو بود. بیشترین تعداد دانه پوک (50/129 عدد) مربوط به اثرات متقابل تیمار سیلیکات پتاسیم 3 لیتر در هکتار و بدون عنصر بود. همچنین بیشترین تعداد دانه پر (15/7 عدد) مربوط به اثرات متقابل تیمار سیلیکات پتاسیم 0 لیتر در هکتار و بدون عنصر و بیشترین میزان وزن هزار دانه (23/26 گرم) مربوط به اثرات متقابل تیمار سیلیکات پتاسیم 1 لیتر در هکتار و عنصر میکرو بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foliar application of potassium silicate solution with elements of macro and micro elements on agronomic traits Tarom

نویسندگان [English]

  • atena najafi 1
  • mehran mahmoudi 2
چکیده [English]

In order to determine the effect of potassium silicate solution with elements of macro and micro elements on agronomic traits of rice, Tarom, a field experiment in paddy fields Galogah city - Village marbles of the crop year 2014 was conducted. The results showed that the highest plant height (013/180 cm) to 2 liters per hectare and no interaction effects of potassium silicate elements. The results showed that the highest number of tillers (500/57) related to interaction effects and without the element potassium silicate was 2 liters per hectare. Results showed that the total number of seeds (87/134 x) the interaction effects of potassium silicate was 2 liters per hectare and micro and macro elements. The highest number of unfilled grain (50/129 pcs) related to interaction effects of potassium silicate 3 liters per hectare, without the element. The highest number of grain (15/7 x) related to the interaction effects of potassium silicate 0 liters per hectare, without the element and the highest grain weight (23/26 mg) of potassium silicate interaction effects 1 liter per hectare and the element Micro respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice
  • potassium silicate
  • varieties
  • yield