تأثیر عناصر کم مصرف و کود دامی بر رشد و عملکرد نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

به منظور بررسی عناصر کم مصرف و کود دامی بر رشد و عملکرد گیاه نعناع فلفلی در قالب طرح آزمایشی بلوک کامل تصادفی بااثر چهار مقدار کود دامی و سه سطح عناصر ریز مغذی آهن و روی با سه تکرار اجرا شد. کرت­ها شامل کود دامی در 4 سطح (0-15-25-35) تن در هکتار و محلول­پاشی عناصر کم مصرف آهن (Fe) و روی (Zn) با سه غلظت (0- 2 -4­) در هزار بود. در این آزمایش از صفات زراعی شامل ارتفاع، وزن تر کل، وزن تر برگ ، وزن خشک کل ، وزن خشک برگ ، یاداشت برداری گردید.. نتایج نشان داد که، محلول پاشی عناصر ریز مغذی و دادن کود دامی هر دو باعث افزایش ارتفاع و رشد رویشی وافزایش تعداد برگ وسطح برگ وافزایش عملکرد وزن تر کل و وزن تر برگ و وزن خشک کل ووزن خشک برگ و عملکرد اقتصادی گردیده است که نشان دهنده تأثیر مثبت کود دامی وعناصر ریزمغذی برگیاه نعناع فلفلی است .کود دامی علاوه برافزایش کیفیت نعناع فلفلی در بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک تاثیر مثبت داشت و به کارگیری توام کودهای شیمیایی ودامی علاوه بر کاهش کاربرد کودهای شیمیایی ، عملکرد و کیفیت بیشتری حاصل می شود. باتوجه به نتایج به دست آمده بیش­ترین عملکرد از تیمارکود دامی 25 تن در هکتار  و محلول پاشی عناصر ریز مغذی آهن و روی2 در هزار  به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of economical and manure elements on the Mentha piperita growth and function

چکیده [English]

The effect  of  economical and manure eiements on the mentha piperita growth and function.To study the effect of economical and manure elements on the mentha piperita growth and function experimentally compeletly accidentaly performed with four amount of manure and 3 levels of iron little nutritious and zinc by 3 replication the replications involved the manure in 4 levels (0, 15, 25, 35) tonne in hectar and element sprayed of economical elements such as iron (Fe) and zinc(Zn) with 3 densities (0, 2, 4) in one thousand. It was noted from avable quality such as height total wet wei ght, leaf wet weight, total dry weight, dry leaf weight in this study.The result showed that element sprayed of little nutritious elements and using manure both cause increase in heght and growth, the number and level of the leaf, function total wet weight, leaf dry weight and economical function that shows the positive effect of manure and little nutritious elements on mentha piperita, besides increasing in mentha piperita quality, manure had positive effect on improving soil physcal and chemical properties; using chemical and manure simul taneously cause more function and quality according to the results the most function of manure was 25 tonne in one hectar and the rate of element sprayed of little nutritious of iron and zinc was 2 in on thousand. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • mentha piperita
  • manure
  • littlenutritious element
  • Function
  • growth