تأثیر برخی جنبه های مدیریت تلفیقی علف های هرز برصفات مورفوفیزیولوژیک،عملکرد دانه ،تعداد و وزن خشک علف های هرز لوبیا

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

به منظور بررسی تأثیر برخی جنبه های مدیریت تلفیقی علف های هرز بر عملکرد دانه و وزن خشک علف های هرز لوبیا، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی اداره جهاد کشاورزی دماوند در سال 1393 انجام شد. کرت اصلی کنترل مکانیکی (کولتیواسیون) در دو سطح کاربرد و عدم کاربرد و کرت فرعی علف کش در سطوح وجین دستی، اختلاط100% مقدار توصیه شده پرسوئیت و پندی متالین، اختلاط 50% مقدار توصیه شده پرسوئیت و پندیمتالین،100% مقدار توصیه شده پندیمتالین،100% مقدار توصیه شده ایمازتاپیر، 50% مقدار توصیه شده پندیمتالین و50% مقدار توصیه شده ایمازتاپیر بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تأثیر کنترل مکانیکی و کنترل شیمیایی بر صفات ارتفاع بوته و وزن خشک علف های هرز لوبیا چشمگیر بود. اثر متقابل روش های کنترل مکانیکی و شیمیایی بر صفات کلروفیل a، کلروفیل b و عملکرد دانه معنی دار گردید. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که کاربرد کولتیواسیون به همراه اختلاط 50% مقدار توصیه شده پرسوئیت و پندیمتالین بهترین نتیجه را برای اغلب صفات نشان داد. بیشترین میزان صفات مربوط به وجین دستی و مصرف اختلاط 50% پرسوئیت و 50% پندی متالین همراه با کاربرد کولتیواسیون بود. کمترین میزان صفات مربوط به مصرف جدگانه 50% پرسوئیت و 50% پندی متالین همراه با عدم کاربرد کولتیواسیون بود. بنابراین با تلفیق کنترل مکانیکی و کنترل شیمیایی علاوه بر کنترل مؤثر علف های هرز و افزایش عملکرد لوبیا را در پی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation some aspect of integrated weed management on morphophysiological traits, grain yield and weed dry weight of bean

چکیده [English]

To evaluate integrated weed management on yield and weed biomass of bean an experiment were conducted as a split plot based on randomized complete block design with three replications at the Research Station of Agriculture  in Damavand in 2014.Main plot of the mechanical control (Cultivation)levels including the application and no application of cultivator and sub-plots chemical control levels including hand weeding(control), mixing 100% of the recommended Pursuit(Pursuit, BASF, Germany- SL 10%) and reminder pendimetalin(Stomp, BASF, Grmany- EC 33% ), blending 50% of the recommended Pursuit and reminder pendimetalin, 100% of the recommended pendimetalin, 100% of the recommended Pursuit, 50% and 50% of the recommended daily amount recommended pendimetalin were Pursuit. The results showed that the mechanical control and chemical control effect were significant for all traits. The results showed that application of Cultivation with the incorporation of 50% and a reminder pendimetalin and Pursuit recommended amount for most showed the best results. The results showed that the effect of the mechanical control factor on plant height, chlorophyll b, weed dry weight and grain yield was statistically significant. The effect of chemical control factor on the chlorophyll a, chlorophyll b, yield and dry weight of weeds was statistically significant. The first factor in second factor interaction on grain yield, chlorophyll a and chlorophyll b was statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanical control
  • chemical control
  • Weed Biomass
  • grain yield of pulse