ارزیابی عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام و دورگ های موفق پنبه در منطقه مغان

چکیده

       پنبه به عنوان مهمترین گیاه لیفی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تنوع در ارقام و استفاده از پتانسیل ارقام مختلف گام مهمی در افزایش تولید در واحد سطح محسوب می شود. در این تحقیق 9 رقم جدید پنبه شامل دورگهای موفق و ژنوتیپ های موفق پنبه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار ، به مدت یک سال در منطقه مغان با رقم تجارتی ورامین مورد ارزیابی قرار گرفتند. در هر پلات ارقام مورد مطالعه در 6 خط 8 متری با فواصل 20×80 کشت شدند. در این مطالعه  صفات مختلف کمی شامل ارتفاع ، عملکرد ، زودرسی ، تعداد قوزه و وزن بیست قوزه  مورد بررسی قرار گرفتند. داده های حاصل از این تحقیق پس از جمع بندی، تجزیه واریانس و مقایسه میانگین شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که از نظر عملکرد کل ، ژنوتیپ های  NNC و SK.S-C به ترتیب  با متوسط عملکرد  4100 و 3900  کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد و از لحاظ صفت زودرسی که از صفات بسیار مهم در اصلاح پنبه محسوب می شود ژنوتیپ NNC با 85 درصد نسبت به سایر ژنوتیپ ها زودرس تر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of yield and yield components of cotton cultivars and successful hybrids in the Moghan region

چکیده [English]

Cotton is of particular importance  in fiber crops. Variation in the cultivars and the potential of different cultivars is an important step in increasing production per unit area. In this study, nine new varieties of cotton including cotton hybrids successful and successful genotypes in a randomized complete block design with four replications,  with Varamin camecial cultivar were evaluated in the Moghan region  for one year. In per plot cultivars were planted in 6 line with 8 meter length  at intervals of 20 × 80. In this study quantitative traits such as height, yield, early maturity,boll number and boll weight were studied. Data from this study after sum up, were analysis of variance and mean comparisons. The results of analysis of variance indicated that the total yield, genotypes NNC and SK.S-C, respectively, with average yield of 4100 and 3900 kg per hectare, the highest yield and the yield precocity of the most important traits in cotton breeding is NNC genotype is 85% more than other genotypes was premature.
   

کلیدواژه‌ها [English]

  • : cotton
  • Diversity
  • genotype
  • earliness
  • yield