تأثیر مقادیر مختلف کودهای شیمیایی و بیولوژیک نیتروژن بر عملکرد و رنگدانه های فتوسنتزی گیاه زعفران (Crocus sativus L.) در تراکم های مختلف بنه

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

استفاده از انواع کودها و تراکم های مختلف از مهمترین عوامل افزایش دهنده کمیت و کیفیت محصول در زراعت زعفران می باشد. آزمایشی در سال 1394 به صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه ای در روستای داود آباد واقع در شهرستان قرچک به منظور مطالعه تأثیر تراکم بنه و کودهای شیمیایی اوره و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و رنگدانه های فتوسنتزی گیاه زعفران انجام شد. تیمارها شامل: سه سطح تراکم بنه (60، 120 و 180 بنه در مترمربع) به عنوان فاکتور اصلی و منابع کودی درچهار سطح (شاهد (بدون مصرف کود)، کود شیمیایی اوره به میزان 150 کیلوگرم درهکتار(69 کیلوگرم نیتروژن خالص)، کود زیستی نیتروکسین به میزان 5 لیتر در هکتار و مصرف توأم کود شیمیایی اوره به مقدار 75 کیلوگرم درهکتار و کود زیستی نیتروکسین به مقدار 5/2 لیتر درهکتار) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که اثر تیمارهای مختلف تراکم بر کلیه صفات در سطح 1% معنی دار بود. کاشت پیازهای زعفران با تراکم بالا (180 بنه در مترمربع) اثر افزاینده ای بر تمامی صفات مورد آزمون به جزء طول برگ  و میزان رنگدانه های فتوسنتزی داشت. همچنین بیشترین عملکرد زعفران با kg/ha 60/2 در تراکم 180 بنه در مترمربع بدست آمد. اثر منابع کودی مختلف نیز بر صفات آزمایشی معنی دار شد، به طوری که استفاده از کود زیستی نیتروکسین موجب افزایش رشد رویشی و عملکرد زعفران نسبت به دیگر تیمارها شده و موجب بهبود 30 درصدی عملکرد کلاله نسبت به تیمار شاهد شد. لازم به ذکر است که تأثیر کاربرد کود شیمیایی اوره به تنهایی و به صورت تلفیقی با کود زیستی نیتروکسین بر صفات مورد آزمون زعفران اختلاف چندانی نداشت، پس مصرف کود زیستی نیتروکسین می تواند علاوه بر کاهش مصرف کود شیمیایی اوره جایگزینی مناسب برای آن باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels chemical fertilizers and biological nitrogen on yield and photosynthetic pigments of saffron (Crocus sativus L.) in different density corm

چکیده [English]

The saffron understanding the factors that increased the quality and quantity of product in order to
achieve optimum performance it is important, in this regard, the use of fertilizers and different densities corm are the most important factor. In this regard, an experiment in 1394 to factorial design in a randomized complete block design with three replications in the village Davoodabad located in the city Gharchak to study the effect corm density and chemical fertilizers urea and fertilizer Nitroxin on yield and photosynthetic pigments of saffron was done. The experiment consisted of three levels of corm density (60, 120 and 180 corm/m2) as the main factor and fertilizer sources at four levels (control (without fertilizer), chemical fertilizer urea 150 kg/ha, fertilizer Nitroxin 5 l/ha and the combined chemical fertilizer 75 kg/ha and fertilizer Nitroxin the amount of 2.5 l/ha) were considered as sub factors. The results showed that Effect of different treatments density on all traits at percent was significant. Planting saffron High corm density (180 corm/m2) positive effect and increasing on all traits accept the leaf length and photosynthetic pigments. Also saffron highest yield of 2.60 kg/ha at density of 180 corm/m2 was obtained. Effect of different fertilizer sources were also significant traits, so that the use of fertilizer Nitroxin increased vegetative growth and yield of saffron compared to other treatments and cause a 30% yield stigma improvement compared to the control treatment were. should be noted that the effect of urea chemical fertilizer alone and in combination with fertilizer Nitroxin the traits saffron test showed no significant difference, so fertilizer Nitroxin can also reduce the use of urea chemical fertilizer a suitable replacement for it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitroxin
  • Urea
  • corm density
  • yield
  • saffron