اثر تنش شوری بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) در شرایط درون شیشه‌ای

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

استویا با نام علمی Stevia rebaudiana Bertoni گیاهی دارویی، چند­ساله و علفی از خانواده Asteraceae دارای گلیکوزیدهای شیرین در برگ­هایش می­باشد. شوری یکی از تنش­های مهم محدود­کننده تولیدات کشاورزی می­باشد. شوری با تاثیر گذاشتن بر روی بیشتر فعالیت­های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی، رشد و نمو گیاه را تحت تاثیر قرار می­دهد. به منظور مطالعه اثر تنش شوری بر صفات مورفولوژیکی گیاه استویا آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه کشت بافت پارک علم و فناوری ساری به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل 4 سطح شوری (0، 50، 75 و 100 میلی­مولار NaCl) بودند. صفات مورفولوژیکی اندازه­گیری شده شامل ارتفاع گیاه، طول ریشه، قطر ساقه، تعداد برگ، سطح برگ، کلروفیل (SPAD value)، وزن تر و وزن خشک گیاه است. نتایج نشان داد که شوری بر تمام صفات مورفولوژیکی اثر معنی­داری داشت. بطوریکه با افزایش شوری تمام صفات در سطح احتمال یک درصد کاهش معنی­داری یافت و بیشترین و کمترین میزان صفات اندازه­گیری شده به ترتیب در تیمار شاهد و شوری 100 میلی­مولار مشاهده شد. بطور کلی نتایج نشان داد که گیاه استویا به شوری حساس است و بهترین نتایج را نمونه­های شاهد و 50 میلی­مولار NaCl از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of salinity on some morphological characteristics of stevia plant (Stevia rebaudiana Bertoni) in vitro Condition

چکیده [English]

Stevia rebaudiana Bertoni is a Medicinal, perennial and herbaceous plant from Asteraceae
family with sweet glycosides in its leaves. Salinity stress is one of the important limiters in agricultural productions. Salinity influences the growth and development of plant by effect on more activities in physiological and morphological characteristics. To study the effect of salinity on morphological characteristics of Stevia, a completely randomized experimental design was conducted with three replications in tissue culture laboratory of Sari Science and Technology Park. The treatments of experiment consisted of four salinity levels (0, 50, 75 and 100 mM NaCl). The measured morphological traits are included of plant height, root length, stem diameter, number of leaves, leaf area, chlorophyll (SPAD value), fresh and dry weight. Results showed that salinity had a significant effect on all of the morphological traits. So that all traits were decreased in the 1% significance level by increasing salinity. The maximum and minimum of measured traits was observed in control and 100 mM NaCl. In the whole the results indicated that Stevia is sensitive to salinity stress. The control and 50 mM NaCl samples showed the best results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stevia
  • Salinity
  • in vitro