تأثیر کاربرد تلفیقی ازتوباکتر با کود اوره برماده خشک کل و عملکرد دو رقم گندم آبی (Triticum aestivum) در طول دوره رشد

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

بالا بودن عملکرد منوط به تولید ماده خشک زیاد در واحد سطح می باشد. به منظور بررسی تأثیر کود زیستی ازتوباکتر بر شاخص روند تجمع ماده خشک کل دو رقم گندم آبی چمران و پیشتاز آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان  در سال 1384 اجرا شد.تیمارها شامل عوامل اصلی دو رقم گندم چمرانو پیشتازو عوامل فرعی عبارتند از عدم مصرف کود زیستی وشیمیاییمصرف کود زیستی ازتوباکتر به تنهایی بدون مصرف کود اوره ، مصرف 60 کیلوگرم کود اوره به همراه کود زیستی ازتوباکتر ، مصرف 120 کیلوگرم کود اوره به همراه کود زیستی ازتوباکتر، مصرف 180 کیلوگرم کود اوره به همراه کود زیستی ازتوباکتر بود. نتایج نشان داد که روند تجمع ماده خشک در طول دوره رشدگندم متفاوت است به طوری که  رقم پیشتاز نسبت به رقم چمران کود پذیری بیشتری دارد و در نتیجه ماده خشک بیشتری در واحد سطح تولید کرده است. روند تجمع ماده خشک در سطوح مختلف کودی نیز بررسی شده که تیمار کاربرد ازتوباکتر + 120 کیلوگرم در هکتار اوره در مقایسه با مقدار کود مصرفی نتایج مثبت و قابل قبولی را در تجمع ماده خشک نسبت به سایر تیمارها نشان داد، هر چند که تیمار ازتوباکتر + 180 کیلوگرم در هکتار اوره از نظر عددی اختلاف جزئی با این تیمار داشت  ولی در مجموع هر دو تیمار روند یکسانی را در تجمع ماده خشک دنبال نموده اند، در تیمار ازتوباکتر + 180 کیلوگرم در هکتار اوره ماده خشک در 185 روز پس از کاشت به 75/2575 گرم در مترمربع رسید و در تیمار ازتوباکتر + 120 کیلوگرم در هکتار اوره در همین زمان با اندکی فاصله به 06/2502 گرم در متر مربع رسیده بود.با توجه به اینکه تیمار کاربرد ازتوباکتر + 180 کیلوگرم در هکتار اوره از نظر مقدار عملکرد دانه اختلاف معنی داری با تیمار کاربرد ازتوباکتر + 120 کیلوگرم در هکتار اوره نداشت و از نظر درصد برتری فقط 28/0% برتری از نظر تولید دانه داشت، لذا بر اساس اهداف کشاورزی پایدار و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی کودهای شیمیایی میتوان این تیمار را با توجه به عملکرد مشابه خود با تیمار کاربرد ازتوباکتر + 180 کیلوگرم در هکتار اوره به عنوان تیمار مطلوب و قابل توصیه این تحقیق معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of integrated use of Urea fertilizer with azotobacter on total dry matter and yield during the growth period of Two cultivar of wheat (Triticum aestivum)

چکیده [English]

The high yield depends on high dry matter production per unit area. Azotobacter bio-fertilizer experiment to investigate the effect on the index, total dry matter accumulation and Pishtaz and Chamran wheat cultivars in 2005 was conducted in the Faculty of Agriculture, Lorestan University. Experiment, a split-plot randomized complete blocks design with four replicates were tested. Treatments consisted of two main factors Chamran cultivars (V1) and Pishtaz (V2) and sub-agents include non-biological chemical fertilizer (NC), bio-fertilizer Azotobacter alone without the use of urea fertilizer (N0), 60 kg of urea fertilizer with Azotobacter bio-fertilizer (N1), 120 kilogram of urea fertilizer with Azotobacter bio-fertilizer (N2), Azotobacter bio-fertilizer consumption with 180 kilogram nitrogen (N3) respectively. Results showed that the dry matter accumulation during different Rshdgndm the leading figure of the figure is more flexible and thus Chamran manure dry matter production per unit area is greater. The dry matter accumulation in different fertilizer treatments also investigated the use Azotobacter + 120 kilogram per hectare urea fertilizer consumption in comparison with the positive and satisfactory results in the accumulation of dry matter than the other treatments showed that the treatment of Azotobacter + 180 kilogram per hectare was treated with urea, the number of minor differences in total dry matter accumulation followed the same trend in both treatments have, in the treatment of dry matter in grams per square meter was 185 days after planting to 2575.75 and treatment Azotobacter + 120 kilogram per hectare of urea in the same time, with little space to 2502.06 m was reached.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azotobacter
  • dry matter
  • Urea
  • Wheat