تاثیر محلول‌پاشی نانوکلات آهن بر ویژگی‌های رشد و فیزیولوژیک ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تنش شوری

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

گیاه ریحان یکی از مهمترین گیاهان متعلق به خانواده نعناع است که به دلیل خواص دارویی و وجود ترکیبات معطر، در طب سنتی ایران مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این آزمایش بررسی تاثیر استفاده از نانوکلات آهن در سطوح مختلف شوری بر روی صفات مورفولوژی و فیزیولوژی گیاه ریحان می­باشد. در این آزمایش اثر نانوکلات آهن و تنش شوری بر پارامترهای رشدی، رنگیزه­های فتوسنتزی برگ، مالون­دی آلدهید، پرولین و فعالیت برخی از آنزیم­های آنتی اکسیدان در برگ بررسی شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج سطح شوری (0، 25، 50، 75 و 100 میلی­مولار NaCl) و چهار سطح نانوکلات آهن ( 0، 2، 5 و 10 گرم در لیتر) با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی موسسه سنا ساری در بهار 1394 به اجرا در آمد.نتایج نشان داد پارامترهای رشدی و رنگیزه های فتوسنتزی تحت تنش شوری نسبت به گیاه شاهد با کاهش معنی­داری همراه بودند که کاربرد نانوکلات آهن در سطوح مختلف شوری باعث بهبود و افزایش عملکرد گیاه ریحان نسبت به شاهد و تنش شوری بدون کود آهن شده بود. همچنین بررسی صفات فیزیولوژیکی نشان داد شوری باعث افزایش میزان مالون­دی آلدهید، پرولین و فعالیت آنزیم­های کاتالاز و پراکسیداز شده بود که کاربرد نانوکلات آهن باعث کاهش میزان مالون­دی آلدهید و افزایش پرولین و فعالیت آنزیم­های کاتالاز و پراکسیداز نسبت به تیمار شاهد و تیمار شوری بدون کود آهن شد. نتایج کلی بدست آمده نشان داد استفاده از کود آهن با فناوری نانو باعث بهبود و افزایش رشد گیاه ریحان تحت تنش شوری می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Nano Fe-chelate foliar application on growth and physiological characteristics in basil (Ocimum basilicum L.) under salt stress

چکیده [English]

Basil (Ocimum basilicum L.) belongs to the Lamiaceae family as a medicinal plant used in traditional medicine in Iran. The purpose of this test is to evaluate the effect of nano Fe-chelate under salinity levels on the plant physiology and morphology characteristics. in this experiment  investigated the effect of nano Fe-chelate and salinity stress on growth parameters, photosynthetic leaves rate, the amount of malondialdehyde (MDA) and proline , also the changes enzymes  activity in some of antioxidant enzymes  in leaves. In order to investigate the interaction of salinity and nano Fe-chelate spraying on basil, an experiment  as a factorial  in completely randomized block design with five levels of salinity (0, 25, 50, 75 and 100 Mm NaCl) and four  level of nano Fe-chelate (0, 2, 5 and 10 grams per liter) with three replications was conducted. Results indicated that photosynthetic pigments and growth parameters significantly decreased under salt stress compared with the control, but the use of nano Fe-chelate in different levels of salinity improve and enhance the performance of basil compared to control and salt stress without iron. In addition, study of physiological characteristic showed salinity due to increase of MDA, proline and enzymatic activity of catalase and peroxidase, that using of nano Fe-chellat made decreasing in MDA content and increasing of proline and enzymatic activity of catalase and peroxidase in comparison to control sample and sample without Fe. The results showed that the use of nano Fe_chellat improves and enhances basil plant growth under salt stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • basil
  • Nano Fe-chellat
  • Salt stress
  • Photosynthetic pigments
  • Antioxidant enzymes