بررسی اثرات روش های مختلف کنترل علف های هرز بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه ای

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

آزمایشی در تابستان 1394 به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی درچهار تکرار در مزرعه ای واقع در شهرستان ری به منظور مطالعه تأثیر روش های مختلف کنترل علف های هرز بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه ای رقم (SC.704) انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: مالچ پلاستیک سیاه، مالچ پلاستیک نقره ای روی سیاه، مالچ زنده ماش با تراکم 100 درصد، مالچ زنده ماش با تراکم 50 درصد، کاربرد علفکش کروز با دز 2 لیتر در هکتار، علفکش اولتیما با دز 175 گرم در هکتار، کنترل تلفیقی (مالچ نقره ای روی سیاه و علفکش کروز با نصف دز توصیه شده)، کنترل کامل با وجین دستی و تداخل کامل علف‌های هرز، بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اثر تیمارهای آزمایشی بر تمامی صفات مورد بررسی از جمله ارتفاع بوته، وزن خشک برگ، عملکرد علوفه و صفات کیفی ذرت در سطوح مختلف معنی دار بود. ارزیابی تیمارها نشان داد که تیمار کنترل تلفیقی (T7) بر صفات مذکور به جزء پروتئین، تأثیر گذار بوده و نسبت به سایر تیمارها از برتری محسوسی برخوردار شد. اگرچه از نظر آماری در اکثر صفات اختلاف معنی داری میان کنترل تلفیقی و استفاده از مالچ پلاستیک نقره ای روی سیاه (T2) وجود نداشت. بیشترین عملکرد علوفه ذرت (t/ha83/31) در تیمار کنترل تلفیقی و پس از آن در تیمار مالچ پلاستیک سیاه (t/ha 88/29) تولید گردید، که به ترتیب 41 و 32 درصد بیشتر از عملکرد در تیمار وجین دستی بود. کاهش تعداد و بیومس علف های هرز با استفاده از مالچ های پلاستیکی هم به تنهایی و هم در تلفیق با علفکش کروز قابل ملاحظه بوده و منجر به کنترل 98 درصدی علف‌های هرز شد. بنابراین در صورت وجود امکانات لازم از جمله ادوات مالچینگ و سیستم آبیاری قطره‌ای، مالچ‌ های پلاستیکی می توانند جایگزین مناسبی برای علفکش‌ها باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different methods of weed control on the qualitative and quantitative yield Forage corn

چکیده [English]

The trial randomized complete block design with four replications in summer 1394 in a farm located in the Share Ray to study the effects of different methods of weed control on the yield and quality of forage maize varieties (SC.704) was performed. The experiment consisted of black plastic mulch, black plastic mulch silver, vetch cover crop with a density of 100 per cent, with 50 per cent vetch cover crop, herbicide cruise (2 lit.ha-1), herbicide Ultima (175 g.h-1), integrated control (Silver on black plastic mulch + herbicide cruise with 1 lit. ha-1), full control complete with hand weeding and weed interference, respectively. The results showed that the effect of treatments on all traits including plant height, leaf dry weight forage yield and quality traits of corn at different levels was significant. Treatments assessment showed that combined controlling (T7) the protein component traits, influence and significant advantages compared with other treatments received. Although statistically significant differences in traits between control compilation and use of silver plastic mulch on black (T2) did not exist. Most corn forage yield (31.83 t.ha-1) in the control group consolidated and then black plastic mulch treatments (29.88 t.ha-1) was produced, respectively 41 and 32 percent higher than the yield on hand weeding were. Reducing the number and weed biomass using plastic mulch both alone and in combination with herbicide cruise significant and leads to control weeds was 98 percent. So if there are the necessary facilities including Mulching equipment and drip irrigation systems, plastic mulch can be a good alternative to herbicides

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mulch
  • Herbicides
  • Protein
  • corn