تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و الگوی کاشت بر عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L) در منطقه بیرانشهر

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

     به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت، تراکم و الگوی کاشت بر عملکرد و خصوصیات ذرت دانه­ای سینگل کراس 647 آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح پایه  بلوک­های کامل تصادفی با 4 تکرار در منطقه بیرانشهر استان لرستان در سال زراعی 1394 به اجرا درآمد. عوامل مورد بررسی شامل تاریخ کاشت در سه سطح (25 اردیبهشت، 12 خرداد و 29 خرداد)، تراکم در سه سطح (60، 75 و 85 هزار بوته در هکتار) و آرایش کاشت یک ردیفه و دو ردیفه بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه معنی­دار گردید. اثر ساده تاریخ کاشت و آرایش کاشت تأثیر معنی­داری بر عملکرد دانه نداشت. بیشترین عملکرد دانه (653/14 کیلوگرم در هکتار) در تراکم 85 هزار بوته در هکتار بدست آمد. اثر متقابل در بین تیمارها بر روی عملکرد دانه معنی­دار گردید. مقایسه میانگین­ها بیانگر آن بود که از نظر عملکرد دانه، تیمار اثر متقابل تاریخ کاشت،‌ تراکم و آرایش کاشت برتری محسوسی در مقایسه با دیگر تیمارها داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of planting date, plant density and planting pattern on yield of corn (Zea mays L) in Beiranshahr region

چکیده [English]

  To study the effect of planting date, plant density and planting pattern on yield of corn (Zea mays L) var. KSC 647 Split plot factorial experiment in a randomized complete block design with four replications at Bayranshahr Lorestan province in crop year 2015 was conducted. Factors examined included planting date in three levels: (25 May, 12 June and 29 June), Density at three levels (60, 75 and 85 thousand plants per hectare) and planting a row and double row. The results of this study showed that planting date and plant density on grain yield were significant. The effect of sowing dates and planting pattern had no significant effect on grain yield. The highest grain yield (kg ha 14/653) at a density of 85 thousand plants per hectare, respectively. Interactions between treatments was significant on grain yield. Means comparison showed that grain yield, treatment interaction effect of sowing date, density and planting pattern significant superiority compared to other treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant density
  • agronomic characteristics
  • KSC 647
  • corn