تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی اسید اسکوربیک بر پارامترهای رشد و عملکرد دو رقم گیاه آفتابگردان روغنی

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

به منظور ارزیابی اثر تنش خشکی و محلول پاشی اسید اسکوربیک بر پارامترهای رشد و عملکرد دو رقم گیاه آفتابگردان روغنی آزمایشی در استان البرز (کرج) به صورت اسپیلت  فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار و تیمارهای آزمایشی شامل: تنش رطوبتی (S) در سه سطح (S1) 70 میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A، (S2) 110 میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A و (S3) 150 میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A در کرت اصلی، و رقم (V) در دو سطح شامل (V1) هیبرید LG12 و (V2) فرخ و محلول پاشی اسید اسکوربیک (A) در سه سطح شامل (A1) عدم محلول پاشی، (A2) اسید اسکوربیک 150PPM و (A3) اسید اسکوربیک 300PPM  در کرت فرعی قرار گرفته اند. بر اساس نتایج بدست آمده، در بین تیمار های اعمال شده، بیشترین عملکرد دانه را تیمار تنش رطوبتی 70 میلی متر تبخیر از تشتک A با محلول پاشی اسید اسکوربیک 150PPM، رقم هیبرید LG12 با 3214 کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه را تیمار تنش رطوبتی 150  میلی متر تبخیر از تشتک A با عدم محلول پاشی اسید اسکوربیک، رقم فرخ با 2032 کیلوگرم در هکتار را به خود اختصاص دادند شایان ذکر است بیشترین درصد روغن نیز مربوط به تیمار تنش رطوبتی 70 میلی متر تبخیر از تشتک A با محلول پاشی اسید اسکوربیک 150PPM، رقم هیبرید LG12 با 55/40 % بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of drought stress and foliar application of ascorbic acid on the growth and yield of the parameters of sunflower oil

چکیده [English]

To evaluate the effect of drought stress and foliar application of ascorbic acid on the growth and yield parameters of two varieties of sunflower pilot plant in the province of Alborz as a split factorial in a randomized complete block design with four replications and treatments include: Water stress (S) in three levels (S1) 70 mm evaporation from pan class A, (S2) 110 mm evaporation from pan class A and (S3) 150 mm evaporation from pan class A in the main plot, and the (V ) on two levels (V1) hybrid LG12 and (V2) F. and sprayed ascorbic acid (a) in three levels (A1) of spraying, (A2) 150PPM ascorbic acid and (A3) ascorbic acid 300ppm in sub Are. Based on the results, applied in between treatments, the highest grain yield in drought stress A 70 mm evaporation from pan sprayed with ascorbic acid 150PPM, hybrids LG12 with 3214 kg per hectare and the lowest yield in drought stress a 150 mm evaporation from pan sprayed with non-ascorbic acid, graceful figure of 2032 kg per hectare had the highest percentage of oil is worth noting also related to drought stress a 70 mm evaporation from pan sprayed with ascorbic acid 150PPM, hybrids LG12 by 55/40%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress
  • figure
  • Ascorbic acid
  • yield
  • growth parameters