تأثیر سالسیلیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه گشنیز (Coriandurum sativum L.)

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تأثیرسطوح مختلف سالسیلیک اسید بر میزان فعالیت آنزیم­های آنتی اکسیدان پراکسیداز (POD) و گایاکول پراکسیداز (GPX) و پلی فنل اکسیداز (PPO)، کلروفیل b، a و کارتنوئید گیاه دارویی گشنیز، در قالب طرح کاملاُ تصادفی در سه تکرار در پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه زابل در سال 1392 انجام شد. تیمار اسید سالسیلیک اسید در چهار سطح 0، 1، 5/1 و 2 میلی­مولار بود. نتایج نشان داد در سطح 2 میلی­مولار فعالیت آنزیم­های آنتی اکسیدان پراکسیداز (POD) و گایاکول پراکسیداز (GPX) و پلی فنل اکسیداز (PPO)، کلروفیل b، a و کارتنوئید نسبت به شاهد به ترتیب 96/72، 22/90، 70/91، 34/75، 34/85 و 12/81 درصد افزایش معنی داری نشان داد. به نظر می­رسد سالسیلیک اسید با تولید آنتی اکسیدان­ها و افزایش رنگیزه­های فتوسنتزی در غلظت­های بالاتر از 1 میلی­مولار تا حدودی باعث بهبود رشد در گیاه گشنیز در شرایط آزمایش گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of salicylic acid on some physiological traits of (Coriandurum sativum L.)

چکیده [English]

In order to study the effect of salicylic acid on antioxidant enzymes activity such as peroxidase (POD), gayacol peroxidase (GPX) and poly phenol oxidase (PPO), chlorophyll a, b and carotenoid in Coriander, this study was done as completely randomized whit three replication in Biocenter of Zabol University, 2014. salicylic acid was in four level (0, 1, 1.5 and 2 mM). In comparison with control, the result showed antioxidant enzymes activity such as peroxidase (POD), gayacol peroxidase (GPX) and poly phenol oxidase (PPO), chlorophyll a, b and carotenoid increased 72.96, 90.22, 91.70, 75.34, 85.34 and 81.12 percent with control in 2 mM. It seems that in concentration higher than 1 mM salicylic acid, with producing antioxidants and increasing photosynthesis pigments, improved partially growth in Coriander at experimental condition

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant enzymes
  • photosynthesis pigments and salicylic acid