ارزیابی تاثیر تنش شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی سورگوم‌ (Sorghum bicolor (L.) Moench

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

رشد گیاهان در بسیاری از مناطق دنیا تحت تاثیر تنش­های محیطی زنده و غیر زنده می­باشد. کشاورزی در این نقاط با صرف هزینه بیشتر و بازده کمتر انجام می­گیرد. بنابراین ارزیابی گونه­های گیاهی از نظر تحمل به شوری قبل از کاشت در سطح وسیع جهت توسعه بسیار ضروری است. بر این اساس تاثیر تنش شوری بر جوانه­زنی بذر گیاه سورگوم در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار­، در آزمایشگاه ژنتیک مولکولی و اسپکتروسکوپی دانشگاه زابل اجرا شد. تیمارهای شوری­، صفر­(­شاهد­) ،50، 100، 150، 200، 250، 300 میلی مولار بودند، این تیمارها با استفاده از کلرید سدیم تهیه گردید. نتایج نشان داد که تنش شوری باعث کاهش همه شاخص­های مورد مطالعه (طول ریشه و ساقه، وزن خشک و درصد و سرعت جوانه زنی) شد. نتایج نشان ­داد که بیشترین درصد و سرعت جوانه­زنی در تیمار شاهد (بدون شوری) رخ داد و با افزایش غلظت شوری (بیش از 100میلی مولار) از میزان رشد ساقه­چه و ریشه­چه سورگوم کاسته شد. به طور کلی نتایج این تحقیق نمایانگر تاثیر بالای شوری در کاهش صفات مورد بررسی (طول ریشه و ساقه، وزن خشک و درصد و سرعت جوانه زنی) است. بنابراین نمی­توان گیاه سورگوم را به عنوان گیاه با تحمل بسیار بالایی نسبت به شوری دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An assessment on effect of salinity on specifications of Sorghum bicolor (L.) Moench germination

چکیده [English]

Plants growth in many parts of the world are influenced by biotic and abiotic environmental stresses. Agriculture in these area is done with higher costs and lower efficiency. Therefore, assessment of plant species is so necessary in terms of salt tolerance prior to planting in large-scale for development. In this regard, salinity stress on germination of Sorghum bicolor was carried out in a completely randomized design with four replications at molecular genetics and spectroscopy laboratory. Salinity treatments include zero (control), 150, 100, 150, 200, 250 and 300 mm, which were provided using Sodium Chloride. The results shown that salinity stress has reduced all studied traits (root and peduncle length, dry weight, and percentage and rate of germination). The results indicated that the highest percentage and rate of germination was recorded in the control treatment (without salinity) and by increased amount of salinity (100mm<), growth of peduncle and root was decreased in Sorghum bicolor. Generally, results of this study reveal high impact of salinity to reduce studied traits (root and peduncle length, dry weight, and percentage and rate of germination). Therefore, Sorghum bicolor cannot be considered as a plant with very high tolerance against salinity.