اثر مواد ضد تعرق بر عملکرد واجزای عملکرد ذرت تحت شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

به منظور بررسی اثر مواد ضد تعرق بر عملکرد و اجزای عملکردرقم دیررس ذرت704 تحت شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در بهار 1391 در مرکز تحقیقات کرمانشاه انجام شد. تیمارها شامل اسید سالیسیلیک و پاکلوبوترازول ، که در دو سطح شامل مصرف و عدم مصرف می باشد. براساس مقادیر تعیین شده به ترتیب زیر محلول پاشی انجام می شود محلول پاشی با غلظت 5/0 میلی مولار برای اسید سالیسیلیک و 50 میلی گرم در لیتر برای پاکلوبوترازول و محلول پاشی در مرحله 6تا8 برگی صورت گرفت. تنش خشکی نیز در 4 مرحله شامل آبیاری نرمال، عدم آبیاری در 8 برگی ،عدم آبیاری در 12برگی و عدم آبیاری در مرحله ظهور گل تاجی اعمال شد.تنش خشکی تأثیر معنی داری بر تعداد دانه در ردیف،تعداد ردیف دانه در بلال، وزن صد دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ذرت داشت. در تنش خشکی بیشترین عملکرد دانه در حالت آبیاری نرمال با 9408 کیلوگرم در هکتار و کمترین در حالت عدم آبیاری در ظهور گل تاجی با 5059 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. مواد ضد تعرق تأثیر معنی داری تعداد ردیف دانه در بلال، وزن صد دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ذرت داشت. با مصرف مواد ضد تعرق بیشترین عملکرد دانه  در حالت مصرف سالیسیلیک  با 7453 کیلو گرم در هکتار  و کمترین در حالت عدم مصرف مواد ضد تعرق با 5422 کیلو گرم در هکتار بدست آمد. اثر متقابل تنش خشکی و مواد ضد تعرق  بر عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت معنی دار بود. بطور کلی نتایج این بررسی نشان داد که اثر تنش خشکی و مواد ضد تعرق  می­تواند عملکرد دانه ذرت را از طریق ایجاد گیاهان قوی تر و بهبود اجزاء عملکرد، افزایش داده وکاهش اثرات تنش خشکی را با مصرف مواد  ضد تعرق در جهت بهبود خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ذرت افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anti-transpiration effect on yield components of corn yield under drought stress

چکیده [English]

To evaluate the anti-transpiration effect on yield and yield components of corn late yield 704 under drought stress experiment split factorial randomized complete block design with three replications in spring 2012 at the research station, Kermanshah. And paclobutrazol treatments include salicylic acid, which is taking on two levels. Based on the values determined in the following order foliar sprayed at a concentration of 0.5 mM done for salicylic acid and 50 mg for 6 to 8 leaf stage of paclobutrazol and spraying took place. Drought stress also included in the fourth stage of normal irrigation, lack of irrigation in 8-sheet, 12-sheet absence of irrigation and no irrigation was applied at tassel emergence. Drought stress has a significant effect on the number of kernels per row, number of rows per ear, grain weight, grain yield and biological yield and harvest index was corn. The highest grain yield in drought stress in normal irrigation with 9408 kg per hectare and the lowest in the absence of irrigation tasseling with 5059 kg per hectare, respectively. Anti-transpiration effect of a significant number of kernel rows per ear, grain weight, grain yield and biological yield and harvest index was corn. Substance with anti-transpiration highest grain yield of 7453 kg per hectare in the case of acid consumption and the lowest in a state of drug use anti-transpiration with 5422 kg per hectare, respectively. The interaction of water stress and anti-perspiration material on biological yield and harvest index was significant.and physiological increase corn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Drought Stress
  • anti-transpiration
  • paclobutrazol
  • corn
  • yield