بررسی اثر کودهای بیولوژیک و قطع آبیاری بر رشد گیاه دارویی گاوزبان (Borago officinalis)

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

به منظور بررسی اثر کودهای بیولوژیک و قطع آبیاری بر رشد گیاه دارویی گاوزبان، آزمایشی بصورت کرت­های خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال 1393  اجرا شد. عامل اصلی تنش خشکی در چهار سطح شاملتنش در مرحله ساقه (رویشی)، تنش در مرحله گلدهی (زایشی)، تنش در مرحله رویشی+ زایشی و آبیاری کامل (شاهد) بودند. تنش کم آبی با یک مرحله قطع آبیاری در مرحله مورد نظر اعمال گردید. عامل فرعی عامل کودی در سه سطح شامل مصرف 100 درصد کودهای شیمیایی ،کاربرد 50 درصد کودهای شیمیایی + کود بیولوژیک و کاربرد 25 درصد کود شیمیایی + کود بیولوژیک بود. کودهای بیولوژیک مورد استفاده نیتروکسین و بیوفسفات بودند. نتایج نشان داد که تنش خشکی و تیمارهای کودی تأثیر معنی­داری بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، تعداد برگ، تعداد گل و وزن تر گل داشتند. اثر متقابل تنش خشکی و تیمارهای کودی بر تعداد شاخه فرعی (با میانگین76/5)، تعداد گل (با میانگین 60 گل) و وزن تر گل (با میانگین1193 گرم در متر مربع) معنی­دار بود و در تیمار مصرف 50 درصد کود شیمایی+کود بیولوژیک و آبیاری کامل (بدون تنش به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of biofertilizer and cut irrigation on growth of borage (Borago officinalis)

چکیده [English]

In order the The effect of biofertilizer and cut irrigation on growth of borage (Borago officinalis) an experiment in split plot randomized based on complete block design with three replications in 1393 at the Agricultural Research Station of Roudehen Islamic Azad University done. treatments were first factor drought in four levels (control, stress at Vegetative stage, stress at flowering stage, stress at Vegetative+flowering stage) and the second factor consisted of four levels of fertilizer treatments (100% chemical fertilizer, 50% chemical fertilizer+ biofertilizer (nitroxin), 25% chemical fertilizer+ biofertilizer) respectively. Nitroxin and biophosphat biofertilizers were used. Results showed a significant effect of cut irrigation and fertilizer treatments on plant height, number of branches, number of leaves, number of flower, flower fresh weight. Interactions between cut irrigation and fertilizer treatments on number of branches (with average of 5.76), number of flower (with average of 60) and flower fresh weight (with average of 1193 g/m2) was significant and 50% chemical
fertilizer+ biofertilizer was best treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biophosphat
  • borage
  • cut irrigation and Nitroxin