ارزیابی ارقام زراعی پنبه به منظور دستیابی به ارقام مناسب برای کشت دوم در استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

        این تحقیق به منظور شناسائی و معرفی رقم یا ارقام مناسب پنبه برای کشت دوم پس از برداشت گندم و کلزا در مناطق شمالی استان اردبیل اجراء گردید. در این تحقیق از میان ارقام مختلف پنبه که در سالهای گذشته وارد منابع ژرم‌پلاسمی کشور شده تعداد هشت رقم  انتخاب و به همراه ارقام رایج کشور یعنی مهر و ورامین مورد ارزیابی قرار گرفتند. در تحقیق حاضر صفات مختلفی از جمله ارتفاع بوته، عملکرد کل، درصد زودرسی، وزن 20 قوزه، تعداد متوسط قوزه در بوته مورد یادداشت ‌برداری و اندازه‌گیری شدند. این بررسی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار و در منطقه پارس آباد مغان انجام گردید. تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه نشان داد که ارقام مورد مطالعه از لحاظ دو صفت مهم عملکرد کل و زودرسی که از صفات مهم و اساسی در کشت دوم پنبه محسوب می شوند، اختلاف معنی داری داشتند.  بررسی نتایج بدست آمده نشان داد که از لحاظ عملکرد کل وش پنبه ارقام  Gukorova و Nazily84  به ترتیب با  4/3570 و 4/3550 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را داشتند. همچنین از لحاظ صفت زودرسی ارقام  Gukorova و Nazily84 به ترتیب با متوسط زودرسی 70 و 68 درصد ، نسبت به سایر ارقام بسیار زودرس تر بودند. با توجه به اینکه ارقام  Gukorova و Nazily84 در بین ارقام مورد مطالعه، زودرس ترین و پرمحصول ترین رقم بود، بنابراین کاندیدای خوبی برای کشت دوم پنبه در مناطق پنبه کاری کشور و خصوصا استان اردبیل می باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction of new cotton cultivars for Double cropping in north west regions of Iran

چکیده [English]

This research in order to identify and introduction of  cotton  suitable cultivar  or cultivars for the double cropping of after wheat and canola harvesting  was carried out in the northern region of Ardebil province. In this study, eight  varieties  of    imported cotton germplasm resources in recent years were chosen   and   with the Iran's cultivars included  Mehr  and Varamin  were evaluated. In this study, different  traits including  plant height, total yield, earliness percentage, 20-boll weight, the average number of bolls per plant were recorded and measured. This study was conducted  in  randomized complete block design  with ten treatments and four replications in Parsabad - e  Moghan. Analysis of variance and mean comparison showed that studied cultivars in terms of yield and early maturity two important traits,that  were important traits in  double cropping system,were   significant differences. Investigation of results showed that  Gukorova and Nazily84 varieties  respectively with 3570/4 and 3550/4 kg/ha seedcotton yield were highest than others varieties. However  Gukorova and Nazily84 varieties  respectively with 70% and 68%   early maturity, than other varieties were very earliness. Given that the Gukorova and Nazily84  varieties between studied varieties, the earliest and most high-yielding varieties, so good candidate for double cropping system of cotton in the cotton cultivation regions of the Iran, especially in Ardabil Province.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cotton
  • Double cropping
  • germplasm
  • Early Maturity
  • Boll