تشخیص سرولوژیکی و مولکولی برخی از عوامل ویروسی آلوده کننده گیاه نخود (Cicer arietinum)در استان های لرستان و همدان

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

کاشت و افزایش تولید حبوبات از جمله نخود (Cicer arietinum)  یکی از اولویت های محصولی در کشور محسوب می شود. نخود به عنوان یکی از منابع پروتئینی برای تغذیه انسان ها و نیز در تثبیت نیتروژن خاک از اهمیت ویژه ای  در اقتصاد مقاومتی در کشاورزی کشور برخوردار است. مزارع دیم استان های  لرستان و همدان  یکی از قطب های مهم کاشت این محصول  است. عوامل ویروسی متعددی با عث بروز بیماری و خسارت به این گیاه در شرایط رشد در مزرعه میشوند . در طی فصل زراعی سال 1394 نمونه های متعددی از گیاه نخود قبل از شرایط گلدهی و غلاف بندی  با علایم زردی ، اغلب به همراه کوتولگی و توقف رشد ، سرخی و برنزه شدن حاشیه برگ ، ریز برگی ، قهوی شدن آوند آبکشی، زردی و خشکیدگی نوک گیاه ، جمع آوری گردید. با بکارگیری آزمون های سرولوژیکی الایزا ولکه گذاری بافتی (TIBA) ، آلودگی برخی از نمونه های جمع اوری شده به ویروس های جنس لوتیو ازجمله CpCSV, BLRV, SbDV, BWYV و نانو ویروس  FbNYVVمحرز گردید. جهت تایید آلودگی از روش RT-PCR با استفاده از جفت آغاز گر های عمومی جنس لوتیو ویروس ها، cDNA ویروسی در دستگاه ترموسیکلر تکثیر گردید و منجر به ایجاد باند مورد نظر (603bp ) در ژل آگاروز شد. آگاهی و تشخیص سریع و دقیق آلودگی های ویروسی در گیاه نخود در یک منطقه موجب بکارگیری مدیریت صحیح در انتخاب مناسب ارقام امید بخش و مقاوم به هر یک از بیماری های  ویروسی و نژادهای وابسته در منطقه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Serological and Molecular Diagnosis of Some Viral Diseases Infecting Chickpea (Cicer arietinum) in Lorestan and Hamadan Provinces in Iran

چکیده [English]

Legume cultivation and production including chickpea is one of the main agricultural objectives in Iran. Chickpea crop is a good sources of protein consumption for human diet and play a significant role in nitrogen fixation in cultivated soil and also self reliance for Iran economy. Chickpea cultivated as a non irrigated crop in Lorestan and Hamadan provinces in Iran. Several virus diseases infecting chickpea  and causing loss to the crop at growing stages in the field. During the year 2014 , several chickpea samples before the flowering and pod set stages with symptoms of general yellowing often with stunting, dwarfing, bronzing of leaf margin, narrow leaf, browning of  inner stem ,were collected. Serological tests including Elisa and tissue blot (TIBA) indicated that some samples were infected by luteoviruses of CpCSV, BLRV, SbDV, BWYV and the nanovirus FbNYVV. To confirm the serological results, RT-PCR  test were carried using the general set of primers for luteovirus amplification. Viral cDNA were amplified in thermocycler which resulted in a specific band of about 530bp in agarose gel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chickpea
  • luteovirus
  • Serology
  • virus
  • yellowing