بررسی تاثیر محلول پاشی عناصر غذایی بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد برنج

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

     به منظور بررسی تاثیر عناصر غذایی کم مصرف و پر مصرف بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد گیاه برنج آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه گلوگاه طی سال زراعی 1393 اجرا شد. در این پژوهش تیمارهای عناصر غذایی در سطوح (شاهد، کود کم مصرف، کود ماکرو و کود کم مصرف و ماکرو) اعمال شد. بر اساس نتایج بدست آمده تیمارهای بکاررفته اختلاف معنی‌داری بر ارتفاع بوته، تعداد پنجه، طول خوشه، تعداد کل دانه و وزن هزار دانه در سطح آماری 5٪ نشان دادند. نتایج مقایسه میانگین در بررسی تاثیر عناصر غذایی بیانگر آن است بیشترین ارتفاع گیاه (59/173 سانتی‌متر) مربوط به تیمار شاهد و کمترین میزان آن (41/134 سانتی‎متر) در تیمار کاربرد عناصر کم مصرف و عناصر پر مصرف مشاهده شد. بنابراین می‌توان عناصر کم مصرف و عناصر پر مصرف را بعنوان تیمارهای کودی مطلوب جهت بهبود صفات مورفولوژیکی و عملکرد گیاه برنج معرفی کرد. بنابراین در تغذیه گیاه برنج نقش کم مصرف عناصر و همچنین سیلیکات حایز اهمیت است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of foliar nutrients on morphological characteristics and yield of rice

چکیده [English]

In order to the effects of macronutrients  and micronutrients on morphological traits and yields of rice, an examination as factorial in random complete block design and 3 replicate in galoogah region during the year of 2014 conducted. The treatments of nutrients were microelements, microelements, and the mixture of microelements, macro elements and control. The results showed the treatments had meaning effects on plant height, tillers no, panicle length, total number of seed and the weight of seed (5%). The results of comparative mean showed that the highest plant were control (173/59) and the lowest the mixed treatment (134/41). So macronutrients and micronutrients on morphological are effective on morphological traits and yields of rice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice
  • nutrients
  • Morphological
  • yield