بررسی تاثیر مصرف برخی عناصر میکرو بر صفات کمی گیاه دارویی کنجد

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

این پژوهش به منظور ارزیابی تاثیر محلول پاشی ریزمغذیهای مس، منگنز و بور بر صفات کمی دو رقم کنجد در سال زراعی 1394 در مزرعه کشاورز بابل  انجـام شـد . آزمایش به صورت کرتهای خردشده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تـصادفی بـا 3 تکـرار اجـرا گردید. عامل اصلی شامل 4 عامل محلول سولفات مس، سولفات مگنز، سولفات بور و تیمـار شـاهد (آب) و عامل فرعی شامل دو رقم کنجد (یکتا و ناز) بودند. نتایج تجزیه واریانس اختلاف های معنی داری را بین 4 تیمـار ریزمغـذی در مـورد صفات تعداد دانه در کپسول، وزن هزار دانه  و  تعداد دانه در بوته نشان داد، ولی اثر متقابل رقم در ریزمغذی برای هیچکدام از صفات معنی دار نگردید. عنصر مس بیش ترین تأثیر را بر تعداد دانه در کپسول (1.3 برابر) در مقایسه با تیمار شاهد داشت. با تجزیه رگرسیون گـام به گام 4 صفت تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه، تعداد شـاخه هـای فرعـی و تعـداد دانـه در کپـسول به ترتیب وارد مدل رگرسیونی شدند . در ا ین آزمـایش عناصـر مس و مگنز و بور بـیش تـرین تـأثیر را در بهبود صفات کمی کنجد داشت و رقم ناز به عنوان بهترین رقم معرفی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of some micro elements on quantitative traits medicinal plant Sesame

چکیده [English]

this study was conducted to evaluate the effect of foliar micronutrients cu, mg and b on quantitative traits in two sesame crop year 1394 was performed farmer field. A split plot experiment in randomized complete block design with three replications. The main factor includes four operating cu sulfate solution, mg sulfate, b sulfate and control (water) and subplots consisted of two sesame (unique and cute), respectively. Analysis of variance revealed significant differences among the four treatment nutrient in the number of seed per capsule, seed weight and number of seeds per plant showed, but the interaction was not significant figure in micronutrients for any of the characters. Cu most impact on the number of seeds per capsule (1.3-fold) compared to control treatment. Stepwise regression with 4 seeds per plant, grain weight, number of branches and number of seeds per capsule, respectively, were used. In this experiment, Cu and mg and Bohr had most impact on improving quantitative traits sesame and cute figure was announced as the best figure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Variety
  • Sesame
  • Micro elements
  • Performance