اثر الگوهای مختلف کاشت و ارقام مختلف بر خصوصیات کمی ذرت

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

به منظور بررسی اثر اثر الگوهای مختلف کاشت و ارقام مختلف بر خصوصیات کمی ذرت پژوهشی در سال1394 به­صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. در این آزمایش الگوی کاشت به عنوان عامل اصلی در دو سطح شامل داخل جوی و روی پشته و عامل فرعی هیبرید ذرت دانه ای در 4 سطح شامل ماکسیما،  ASV3  ، مغان 704 و هیبرید400 بود.  در مورد تأثیر الگوی کاشت، بیشترین تعداد دانه در ردیف در حالت کشت روی پشته به­ مقدار 41/40 عدد بدست آمد که نسبت به حالت کشت روی پشته 26 درصد افزایش نشان داد. در مورد تأثیر هیبرید بیشترین عملکرد دانه در هیبرید  ماکسیما به­مقدار 4/8692 کیلوگرم در هکتار بدست آمد که نسبت به هیبرید AS 73، 15 درصد افزایش نشان داد. در این بررسی بیشترین عملکرد بیولوژیک در حالت کشت روی پشته در هیبرید 400  به ­مقدار 18073 کیلوگرم در هکتار بدست آمد که نسبت به حالت کشت روی پشته در هیبرید AS73  11401 کیلوگرم در هکتار افزایش بدست آمد. به طور کلی هیبرید ماکسیما عملکرد بهتری  نسبت به دیگر ارقام از خود نشان داده و به عنوان هیبرید برتر معرفی شد. هرچند که بعضی ارقام در هرکدام از صفات برتری داشتند اما با اینحال برتری نسبی با رقم ماکسیما بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different planting patterns and different varieties of corn on quantity

چکیده [English]

In order to evaluate the effect of different planting patterns and different varieties of corn on quantity management in 2015 as a split-plot in a randomized complete block with 3 replications. The test pattern as the main factor in two levels in the atmosphere and the stack corn hybrids in four sub-levels Maxima, ASV3, Magi 704 and 400 were hybrids. The effect of planting pattern, the maximum number of seeds planted in rows in the stack sewage was found that the 41/40 number killed compared to 26% increase on the stack. The effect of this trait hybrids, the highest yield in hybrid Maxima 8692 kg per hectare as compared to hybrid AS 73, 15% increase. In general, hybrid Maxima performed better than the other figures shown were introduced as hybrids. The highest biomass cultivation on the stack in hybrid mode 400 to the amount of 18 073 kg per hectare as compared to the cultivation of hybrid AS73 11401 kg per hectare increased the stack, respectively. However, some figures were superior traits. However, the advantage with the Maxima.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pattern
  • corn
  • Variety
  • Quantity
  • planting furrow