تاثیر تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L) اسماعیل قلی نژاد

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر شاخص­های جوانه­زنی و رشد اولیه گیاه شوید (Anethum graveolens L)، آزمایشی در سال 1394 در آزمایشگاه کشاورزی دانشگاه پیام نور به صورت طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارها شامل پنج سطح تنش خشکی (0، 1- ، 2- ، 3- و 4- بار بدست آمده از پلی اتیلن گلیکول و پتانسیل صفر بار به عنوان شاهد در نظر گرفته شد). در این تحقیق وزن خشک ریشچه، ساقچه و گیاهچه، درصد جوانه­زنی، سرعت جوانه­زنی، یکنواختی جوانه­زنی، ضریب سرعت جوانه­زنی، شاخص میزان جوانه­زنی، شاخص وزنی بنیه گیاهچه، شاخص طولی بنیه گیاهچه، شاخص بنیه بذر، درصد کاهش وزن بذر، شاخص سرعت جوانه­زنی، میانگین مدت جوانه­زنی، میانگین سرعت جوانه­زنی، شاخص تحمل ریشه و شاخص تحمل ساقه اندازه گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر کلیه صفات مورد مطالعه در این تحقیق تاثیر معنی­داری در سطح یک درصد داشت. مقایسه میانگین نشان داد با افزایش تنش خشکی، وزن خشک ریشچه، ساقچه و گیاهچه و کلیه شاخص­­های جوانه­زنی به جز میانگین مدت جوانه­زنی کاهش معنی­داری یافت. تنش خشکی 4-  و 3- بار در مقایسه با شاهد وزن خشک گیاهچه را به ترتیب 95 و 87 درصد کاهش داد. همبستگی مثبت و معنی­دار زیادی بین شاخص­های جوانه­زنی و شاخص­های تحمل به تنش خشکی با صفات ظاهری گیاه مانند وزن خشک ریشچه، ساقچه و گیاهچه وجود داشت می­توان از این صفات برای ارزیابی مقاومت به تنش خشکی در مرحله جوانه­زنی و گیاهچه شوید استفاده نمود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of drought stress on germination indices and early seedling growth in medicinal plant of dill (Anethum graveolens L)

چکیده [English]

In order to evaluation the effect of drought stress on germination indices and early seedling growth of medicinal herb dill (Anethum graveolens L), an experiment was conducted in the agricultural laboratory of Urmia Payam Noor university in 2015 as a randomized complete block design with four replications. Treatments were five levels of drought stress (0, -1, -2, -3 and -4 bar induced by polyethylene glycol, which was considered zero bar as control). In this research were measured, root, stem and seedling dry weight, germination percent, germination rate, germination uniformity, rate germination index, mean germination time, Mean rate of germination, Coefficient of velocity of germination, Amount germination index, seedling weight vigor index, seedling length vigor index, seed vigor index, reduction percent of seed weight, root tolerance index and stem tolerance index. The results of analysis variance showed that effect of different level of drought stress on all of studied in this research had significantly at 1% probability level. Mean comparison revealed that with increasing drought stress, root, stem and seedling dry weight and total germination indices exception mean germination time decreased significantly. Drought stress of -4 and -3 bar in compared with control treatment, seedling dry matter decreased 95 and 87 percent, respectively. There are high positive correlation between germination indices and tolerance indices to drought stress with morphological traits such as root, stem and seedling dry weight, and we can use these traits to assess resistance to drought stress during seed germination and seedling of dill.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dill
  • Drought stress
  • Polyethylene glycol
  • germination