پاسخ جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گیاه دارویی چای ترش(Hibiscus sabdarifa) به تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

چکیده

تنش‌های محیطی به‌ویژه تنش خشکی بر جنبه‌های مختلف رشد گیاه تاثیر گذاشته و از این رو موجب کاهش و به تاخیر انداختن جوانه‌زنی، کاهش رشد اندام‌های هوایی و کاهش تولید ماده خشک می‌گردد. به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر روی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گیاه دارویی چای ترش، این آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار و در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد اجرا شد. تیمار تنش خشکی با استفاده از پلی‌اتیلن‌گلایکول (6000) شامل تیمار‌های صفر (شاهد)، 34/0-، 68/0- و 3/1- مگاپاسکال (MP) اعمال گردید. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که تیمار خشکی اثر معنی­داری بر صفاتی از قبیل طول ریشه‌چه و ساقه‌چه، وزن خشک ریشه‌چه و ساقه‌چه، درصد جوانه زنی، میانگین زمان جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی و بنیه بذر در سطح احتمال 01/0 داشت. همچنین، نتایج گویای آن هستند که درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی و بنیه بذر با افزایش سطوح خشکی کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response of germination and seedling growth of Roselle (Hibiscus sabdarifa) medicinal plant to drought stress

چکیده [English]

Environmental stresses especially drought stress affect on the different aspects of plant growth and cause decrease and delay in germination, decrease of aerial parts growth and decrease in dry matter production. In order to study the effect of drought stress on germination and seedling growth of Roselle (Hibiscus sabdarifa) medicinal plant, this experiment was conducted in a randomized complete blockdesign with three replication at the research laboratory of faculty of Agriculture, Shahrkord University. The treatment of drought stress was performed using PEG (6000) including (0, -0.34, -0.67 and -1.3 MP). Results showed that the drought stress had a significant effect on the root and shoot length, dry weight of roots and shoots, germination percentage, germination time, germination rate and seed vigor index in 1% probability level. Also, decreasing trend was observed by increasing drought stress levels for germination percentage, germination rate and seed vigor index

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought stress
  • Germination percentage
  • Hibiscus sabdarifa
  • seedling growth